Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Druki podań

1. Podanie o skierowanie na powtarzanie roku

– Podanie należy złożyć w terminie 7 dni od upływu terminu zaliczenia roku. W związku z powtarzaniem roku student może zostać zobowiązany do uzupełnienia różnic programowych.

2. Podanie o wpis warunkowy na wyższy rok

– Podanie należy złożyć w terminie 7 dni od upływu terminu zaliczenia roku.

3. Prośba o wyrażenie zgody na wznowienie studiów

– W związku ze wznowieniem studiów student może zostać zobowiązany do uzupełnienia różnic programowych.

4. Podanie o okolicznościowy urlop dziekański

– Za zgodą Prodziekana ds. Studenckich student w trakcie urlopu dziekańskiego może brać udział w określonych przez Prodziekana zajęciach i przystąpić do kończących je zaliczeń i egzaminów.

5. Podanie o urlop dziekański ze względu na stan zdrowia

– W trakcie urlopu zdrowotnego, po uzyskaniu zgody komisji lekarskiej, student może brać udział w określonych przez Prodziekana ds. Studenckich zajęciach i przystąpić do kończących je zaliczeń i egzaminów. Student powracający z urlopu zdrowotnego zobowiązany jest – przed podjęciem zajęć – złożyć Prodziekanowi ds. Studenckich orzeczenie komisji lekarskiej o zdolności do dalszego studiowania na danym kierunku. W przypadku braku zdolności do dalszego studiowania, należy ponownie wystąpić o udzielenie urlopu zdrowotnego.

6. Podanie o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów

– Do podania należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie dokumentujące powód ubiegania się o IOS.

7. Podanie o wyrażenie zgody na przepisanie ocen

– Na przepisane przedmioty student nie zapisuje się w systemie USOS. Podanie należy złożyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć.

8. Podanie o wyrażenie zgody na zwolnienie ze szkolenia BHP

– Kurs BHP jest ważny 5 lat. Po tym okresie student musi ponownie zaliczyć szkolenie, które dostępne jest na platformie Moodle UMK.

9. Podanie o częściowe/całkowite umorzenie czesnego za studia

10. Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

– Podanie należy złożyć do 16 września każdego roku (od 1.10.2019 r.)

11. Podanie o zmianę promotora

12. Podanie o przywrócenie terminu do złożenia podania

13. Podanie o przywrócenie terminu egzaminu

14. Podanie o zaliczenie komisyjne

15. Podanie o egzamin komisyjny

16. Odwołanie od decyzji dziekana

17. Oświadczenie o rezygnacji ze studiów

– Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

18. Legitymacja

– W celu uzyskania duplikatu legitymacji studenckiej należy na indywidualne konto studenta wnieść opłatę w wysokości 33 PLN i przynieść do dziekanatu wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty.

19. Oświadczenie o dochodzie na członka rodziny

20. Oświadczenie o nie korzystaniu z umorzenia czesnego

21. Upoważnienie do uzyskiwania informacji o przebiegu studiów

– Osoba reprezentująca upoważniającego zobowiązana jest do każdorazowego okazania niniejszego upoważnienia wraz z aktualnym dowodem osobistym stwierdzającym jej tożsamość.

– Upoważnienie może być cofnięte w każdej chwili, o czym upoważniającym zobowiązany jest poinformować Uniwersytet w pisemnym oświadczeniu – brak takiego oświadczenia przedstawionego Uniwersytetowi nie wywołuje skutków prawnych w postaci cofnięcia upoważnienia.

22. Skierowanie do komisji lekarskiej