KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Staże

Szanowni Państwo,

Ogłaszam II nabór na staże studenckie realizowane w ramach projektu pn.: Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni – Zadanie 9, na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych.

Podstawą ubiegania się o staż jest złożenie w terminie w dniach 12 – 23 czerwca 2020 roku w Dziekanacie Wydziału Filozofii i Nauki Społecznych (pokój 106) kompletu niżej wymienionych dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym na adres Dziekanatu WFiNS,
ul. Fosa Staromiejska 1a/pokój 106, 87-100 Toruń (z tym, że liczy się data wpłynięcia dokumentów do dnia 23 czerwca 2020 roku).

Dokumenty, które wpłyną po terminie wskazanym wyżej oraz dokumenty niekompletne pozostaną
bez rozpatrzenia.

Koordynator projektu

dr hab. Anita Pacholik –Żuromska, prof. UMK


Zapraszamy do wzięcia udziału w programie Staże dla studentów kierunków Kognitywistyka i Medioznawstwo. W ramach programu student odbywa miesięczny staż w wybranej przez siebie firmie czy instytucji i otrzymuje m.in. stypendium oraz zwrot kosztów zakwaterowania. Rekrutacja do programu odbywa się dwa razy do roku. Program trwa od 2019 do 2023 roku.

Szczegółowych informacji udziela kierownik programu Staże na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych, dr hab. Anita Pacholik-Żuromska, prof. UMK. Przed spotkaniem prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy: apz@umk.pl

Dziekanat:

mgr Joanna Salamończyk
p. 106, tel. 56 611 36 34
e-mail: gregor@umk.pl

Dokumenty

Rekrutacja

Dokumenty osób zakwalifikowanych na staż

Umowa z załącznikami

Pozostałe dokumenty