Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Nauka dla społeczeństwa

NAZWA ZADANIA: Publiczne uczelnie zawodowe – pełnione funkcje, instytucjonalne napięcia i systemowe wyzwania

KIEROWNIK: Dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

DOFINANSOWANIE:  483 095,45  zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:  483 095,45 żł

 

OPIS DZIAŁANIA:

Głównym celem projektu jest próba określenia strategii rozwoju sektora publicznych uczelni zawodowych w Polsce poprzez poznanie ich instytucjonalnej tożsamości, diagnozę wyzwań z jakimi się mierzą oraz zmapowania pełnego spektrum realizowanych przez nie funkcji, zarówno w ramach systemu szkolnictwa wyższego, ale przede wszystkim dla społeczeństwa i gospodarki.

Diagnoza tożsamości instytucjonalnej publicznych uczelni zawodowych oraz poznanie mechanizmów ją kształtujących będzie realizowana w sześciu obszarach funkcjonowania uczelni:

  1. Obszar polityki publicznej: analiza rozwiązań o charakterze legislacyjnym i strategicznym administracji samorządowej w celu określenia ich wpływu na kierunki przemian publicznego wyższego szkolnictwa zawodowego;
  2. Obszar instytucjonalny: analiza strategii publicznych uczelni zawodowych, stylu ich zarządzania i realizowanej polityki rozwoju uczelni;
  3. Obszar kadry uczelnianej: analiza aktywności kadr publicznych uczelni zawodowych w obszarze naukowo-badawczym;
  4. Obszar kształcenia: analiza programów kształcenia i stopnia ich „uzawodowienia”;
  5. Obszar studencki: analiza motywów podjęcia przez studentów kształcenia w publicznej uczelni zawodowej oraz kultury akademickiej;
  6. Obszar głównych aktorów/interesariuszy zewnętrznych: analiza relacji publicznych uczelni zawodowych z głównymi aktorami/interesariuszami reprezentującymi otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze uczelni.

 

NAZWA ZADANIA:  Zmiany cywilizacyjne a młode pokolenie – diagnoza, rekomendacje i rozwiązania instytucjonalne

KIEROWNIK: Dr hab. Stanisław Burdziej, prof. UMK

DOFINANSOWANIE:  1 500 000,00zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:  1 500 000,00zł

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Nauka dla Społeczeństwa II”

OPIS DZIAŁANIA:

Głównym celem projektu jest rozpoznanie problemów, doświadczeń, oczekiwań i potrzeb polskiej młodzieży związanych z przemianami cywilizacyjnymi, w tym szczególnie coraz większym zanurzeniem w świecie cyfrowym. W wyniku realizacji serii badań empirycznych (wywiady pogłębione, fokusy z młodzieżą, rodzicami, nauczycielami i ekspertami, wywiady kwestionariuszowe na próbach reprezentatywnych młodzieży i osób dorosłych, badanie organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży) chcemy dowiedzieć się, jakiego wsparcia – i od kogo – oczekuje młodzież oraz rodzice w obliczu konsekwencji rewolucji cyfrowej. Przeanalizujemy także rozwiązania testowane lub funkcjonujące w wybranych krajach zachodnich (zwłaszcza Francja, Niemcy i Włochy) i zastanowimy się, które z nich mogłyby zostać zaadaptowane w Polsce jako uzupełnienie już realizowanych polityk i programów publicznych na rzecz młodzieży. Zaplanowane badania mają charakter interdyscyplinarny i przyniosą efekty poznawcze, ale także praktyczne. Efektem projektu będą propozycje rozwiązań instytucjonalnych nakierowanych na zwiększenie spójności społecznej w Polsce wobec intensywnych przemian cywilizacyjnych, w tym zwłaszcza atomizujących skutków rewolucji cyfrowej. Działania te pozwolą na zwiększenie odporności polskiego społeczeństwa na aktualne i przyszłe wyzwania cywilizacyjne.