KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Nauka dla społeczeństwa

NAZWA ZADANIA: Publiczne uczelnie zawodowe – pełnione funkcje, instytucjonalne napięcia i systemowe wyzwania

KIEROWNIK: Dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

DOFINANSOWANIE:  483 095,45  zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:  483 095,45 żł

 

OPIS DZIAŁANIA:

Głównym celem projektu jest próba określenia strategii rozwoju sektora publicznych uczelni zawodowych w Polsce poprzez poznanie ich instytucjonalnej tożsamości, diagnozę wyzwań z jakimi się mierzą oraz zmapowania pełnego spektrum realizowanych przez nie funkcji, zarówno w ramach systemu szkolnictwa wyższego, ale przede wszystkim dla społeczeństwa i gospodarki.

Diagnoza tożsamości instytucjonalnej publicznych uczelni zawodowych oraz poznanie mechanizmów ją kształtujących będzie realizowana w sześciu obszarach funkcjonowania uczelni:

  1. Obszar polityki publicznej: analiza rozwiązań o charakterze legislacyjnym i strategicznym administracji samorządowej w celu określenia ich wpływu na kierunki przemian publicznego wyższego szkolnictwa zawodowego;
  2. Obszar instytucjonalny: analiza strategii publicznych uczelni zawodowych, stylu ich zarządzania i realizowanej polityki rozwoju uczelni;
  3. Obszar kadry uczelnianej: analiza aktywności kadr publicznych uczelni zawodowych w obszarze naukowo-badawczym;
  4. Obszar kształcenia: analiza programów kształcenia i stopnia ich „uzawodowienia”;
  5. Obszar studencki: analiza motywów podjęcia przez studentów kształcenia w publicznej uczelni zawodowej oraz kultury akademickiej;
  6. Obszar głównych aktorów/interesariuszy zewnętrznych: analiza relacji publicznych uczelni zawodowych z głównymi aktorami/interesariuszami reprezentującymi otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze uczelni.