Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Wydziałowa Komisja Wydawnicza

Wydziałowa Komisja Wydawnicza pełni funkcję doradczą wobec Dziekana Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK w sprawach wydawniczych, tzn. kwalifikuje materiały przeznaczone do publikacji w Wydawnictwie Naukowym UMK i nadzoruje przebieg czynności wydawniczych.

Skład Komisji:

Prof. dr hab. Tomasz Kupś (filozofia), kups@umk.pl – Przewodniczący Komisji

Dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK (pedagogika), mhkowalczyk@umk.pl – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Dr Joanna Dreszer (psychologia), jdreszer@umk.pl

Dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, prof. UMK (komunikacja społeczna i media), koma@umk.pl

Prof. dr hab. Krzysztof Olechnicki (socjologia), ko@umk.pl

Zadania Komisji:

Przebieg czynności wydawniczych:

I. Planowanie publikacji

 1. W terminie do 5 grudnia danego roku Autorzy/Redaktorzy drogą elektroniczną, zgłaszają do jednego z Członków Wydziałowej Komisji Wydawniczej (reprezentującego określoną dyscyplinę nauki) propozycje prac do realizacji wydawniczej na kolejny rok kalendarzowy. (Formularz 1 – Zgłoszenie do planu wydawniczego)
 2. Po nadesłaniu zgłoszeń Członkowie Wydziałowej Komisji Wydawniczej przedstawiają propozycje Przewodniczącemu Komisji.
 3. Członkowie Wydziałowej Komisji Wydawniczej w drodze głosowania opiniują nadesłane propozycje. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów.
 4. Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wydawniczej zawiadamia Autorów/Redaktorów o umieszczeniu bądź nieumieszczeniu danego tytułu w planie wydawniczym na dany rok.

II. Proces recenzyjny

 1. Autor/Redaktor przesyła gotową pracę (w wersji elektronicznej) do jednego z Członków Wydziałowej Komisji Wydawniczej (reprezentującego określoną dyscyplinę nauki) wraz z podaniem (Formularz 2 – Podanie o skierowanie pracy do recenzji) zawierającym akceptację kierownika katedry i dyrektora instytutu.
 2. Wydziałowa Komisja Wydawnicza wyznacza trzech potencjalnych recenzentów pracy (liczba recenzentów zależy od typu publikacji i aktualnych regulacji obowiązujących w Wydawnictwie). W procesie wskazywania recenzentów pod uwagę brane są osoby zatrudnione poza UMK, będące samodzielnymi pracownikami nauki i posiadające dorobek naukowy w określonej dyscyplinie. Pomiędzy recenzentem a Autorem/Redaktorem nie może zachodzić konflikt interesów (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt, relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa itp.). Nazwiska recenzentów nie są ujawniane Autorom/Redaktorom zgłaszanych prac.
 3. Przewodniczący Komisji Wydawniczej przekazuje do Wydawnictwa Naukowego UMK pracę wraz ze zleceniem przeprowadzenia czynności recenzyjnych i listą proponowanych recenzentów.
 4. Wydawnictwo dokonuje ostatecznego wyboru recenzentów z listy zaproponowanej przez Wydziałową Komisję Wydawniczą.
 5. Wydawnictwo przekazuje pracę do recenzji. W przypadku odmowy podjęcia czynności recenzyjnych przez wskazanych recenzentów, Wydziałowa Komisja Wydawnicza przygotowuje kolejną listę proponowanych recenzentów.
 6. Po otrzymaniu recenzji Wydawnictwo przekazuje jej treść Autorowi/Redaktorowi oraz Przewodniczącemu Wydziałowej Komisji Wydawniczej. W przypadku otrzymania dwóch negatywnych recenzji, praca nie jest kierowana do dalszych czynności wydawniczych. W przypadku uzyskania jednej negatywnej recenzji, Wydziałowa Komisja Wydawnicza wyznacza dodatkowych recenzentów, z których Wydawnictwo wybiera jednego i zleca podjęcie czynności recenzyjnych.
 7. Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zawierających uwagi i propozycje zmian, Autor/Redaktor zobligowany jest do pisemnego odniesienia się do sugerowanych poprawek i zmian merytorycznych. Odpowiedzi na recenzje należy przesłać do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wydawniczej.

III. Realizacja wydawnicza

 1. Wydziałowa Komisja Wydawnicza, po uzyskaniu od Autora/Redaktora pisemnej odpowiedzi na uwagi zawarte w recenzjach oraz po akceptacji zmian dokonanych przez Autora/Redaktora, podejmuje decyzję o skierowaniu pracy do realizacji wydawniczej/druku. Decyzja Komisji podejmowana jest zwykłą większością głosów.
 2. Po podjęciu ww. decyzji, Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wydawniczej przesyła do Wydawnictwa Naukowego UMK ostateczną wersję pracy w postaci elektronicznej (przygotowanej według instrukcji Wydawnictwa: https://wydawnictwo.umk.pl/pages/22/dla-autorow) wraz ze zleceniem realizacji wydawniczej/druku pracy.
 3. Prace zbiorowe muszą być dostarczane do Wydawnictwa z kompletem umów autorskich (wzory umów dostępne są pod adresem: https://www.umk.pl/pracownicy/wydawnictwo/).
 4. Wszystkie czynności związane z redakcją i drukiem zleca wyłącznie Wydawnictwo.
 5. Po wykonaniu korekty autorskiej i zapoznaniu się z szatą edytorską, Autor/Redaktor składa oświadczenie, w którym akceptuje pracę do druku (wzór dostępny pod adresem: https://www.umk.pl/pracownicy/wydawnictwo/).