KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Stypendia i pomoc materialna

Rodzaje świadczeń z pomocy materialnej dla studentów i doktorantów:

socjalne (wraz ze zwiększeniem z tytułu zamieszkiwania w DS lub poza nim)
specjalne (dla osób niepełnosprawnych)
Rektora (stypendium za wyniki w nauce lub sporcie)
zapomogi


Informacje ogólne:

Świadczenia przysługują studentom i doktorantom nie dłużej niż przez okres 6 lat studiów niezależnie od tego czy odbywały się w UMK czy w innej uczelni.

Świadczenia nie przysługują studentowi, który posiada tytuł magistra oraz licencjata (jeżeli podejmuje kolejne studia I stopnia).

Świadczenia nie przysługują doktorantowi posiadającemu stopień doktora.

Stypendium Rektora za wyniki w nauce i sporcie jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane przez 9 miesięcy.

Stypendium socjalne jest przyznawane na semestr zimowy, a następnie na semestr letni. Wnioski w semestrze zimowym można składać WYŁĄCZNIE dnia do 30 października jeżeli ten termin zostanie zmieniony informacje pojawią się na tej stronie internetowej.
Termin składania wniosków w semestrze letnim zostanie określony później.

Wszystkie wnioski należy najpierw wypełnić w generatorze po zalogowaniu na konto w USOSweb.
O terminie otwarcia generatora poinformujemy wkrótce.

Na stronie http://www.stypendia.umk.pl będą umieszczane aktualne informacje, regulamin przyznawania stypendium, wzory dokumentów do wydruku oraz prezentacja obsługi generatora.

Po zatwierdzeniu w generatorze wniosku o każdy rodzaj stypendium oraz zapomogę należy go wydrukować, załączyć odpowiednią dokumentację i dostarczyć do komisji stypendialnej. W przypadku stypendium socjalnego należy wypełnić i wydrukować również oświadczenie o dochodach.

Gdy wnioski zostaną rozpatrzone, student będzie powiadomiony mailowo, aby zgłosić się po odbiór decyzji. Wypłata stypendium następuje dopiero po odebraniu decyzji przez studenta!
Decyzję może odebrać wyłącznie wnioskodawca.


Stypendia socjalne na semestr letni 2019/20

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 5 lutego do 3 marca 2020 r.

3 marca jest to termin ostateczny. Tego dnia o godz. 15.00 zamyka się generator wniosków.

Proszę nie odkładać złożenia wniosku na ostatnie dni, ponieważ będziecie Państwo stać w długich kolejkach, a w przypadku wezwania do uzupełnienia dokumentacji musicie mieć czas, żeby ją w terminie dostarczyć.

Miejsce składania dokumentów

Studenci, którzy otrzymywali stypendium w semestrze zimowym,  ich dochód nie zmienił się i był powyżej 528 zł, mogą składać dokumenty w następujących miejscach: dla kierunków prowadzonych przez dziekanat CENTRUM w pokoju 13 tj. w siedzibie samorządu (informacje o dyżurach zostaną podane w przyszłym tygodniu) oraz w dziekanacie (pokój 106 w Harmonijce) w godzinach pracy dziekanatu oraz dla kierunków prowadzonych przez dziekanat BIELANY w pokoju p. A.V w budynku przy ul. Lwowskiej 1.

UWAGA!!! Studenci, którzy będą składać wnioski w tym roku akademickim po raz pierwszy, studenci,  których dochód uległ zmianie w stosunku do semestru zimowego oraz osoby z dochodem niższym niż 528 zł, wnioski powinni dostarczyć do  dziekanatu w godzinach pracy dziekanatu.

Instrukcja składania dokumentów

Student, który zamierza złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego powinien wypełnić w generatorze najpierw OŚWIADCZENIE O DOCHODACH, a następnie WNIOSEK.

UWAGA: Za wniosek „złożony” uznaje się komplet dokumentów.

Za członków rodziny studenta uważa się: rodziców lub opiekunów prawnych studenta; rodzeństwo studenta: niepełnoletnie oraz pełnoletnie jeżeli pobiera naukę (do 26 roku życia) lub posiada orzeczenie o niepełnosprawności (bez względu na wiek); współmałżonka studenta; dzieci studenta.

Studenci, którzy otrzymali stypendium w semestrze zimowym i ich DOCHÓD na osobę w rodzinie NIE ZMIENIŁ SIĘ składają:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium (wydrukowany po wypełnieniu w generatorze)
 2. Oświadczenie o niezmienności dochodów w rodzinie w stosunku do sytuacji w semestrze zimowym (wzór znajduje się na stronie www.stypendia.umk.pl w zakładce dokumenty)
 3. Osoby, których dochód nie przekraczał 528 zł dodatkowo dostarczają aktualne zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji majątkowej i materialnej studenta i członków rodziny. Jeżeli to zaświadczenie będzie zawierało inne informacje niż zaświadczenie złożone w semestrze zimowym, komisja stypendialna ma prawo wezwać studenta do uzupełnienia dokumentacji o potwierdzenie źródeł utrzymania rodziny
 4. Studenci, którzy otrzymywali w semestrze zimowym zwiększone stypendium z tytułu zamieszkiwania w DS lub poza nim, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania powinni dodatkowo dostarczyć aktualną dokumentację.

Studenci, których DOCHÓD w stosunku do semestru zimowego ULEGŁ ZMIANIE (tzn. nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu) składają:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium (wydrukowany z generatora)
 2. Oświadczenie o nowym dochodzie (wydruk z generatora)
 3. Dokumenty potwierdzające uzyskanie lub utratę dochodu oraz wysokość dochodu uzyskanego lub utraconego.
 4. Osoby, których dochód nie przekraczał 528 zł dodatkowo dostarczają ponownie aktualne zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji majątkowej i materialnej studenta i członków rodziny. Jeżeli to zaświadczenie będzie zawierało inne informacje niż złożone w semestrze zimowym, komisja stypendialna ma prawo wezwać studenta do uzupełnienia dokumentacji o potwierdzenie źródeł utrzymania rodziny

Proszę sprawdzić na stronie www.stypendia.umk.pl, co w świetle prawa jest dochodem i można go uznać za utratę lub uzyskanie.

Studenci, którzy NIE UBIEGALI SIĘ O STYPENDIUM w semestrze zimowym składają następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za rok 2018: studenta, rodziców oraz dorosłego rodzeństwa (jeżeli kontynuuje naukę). Dotyczy to również osób, które nie uzyskały dochodu w roku 2018 lub nie figurują
  w ewidencji US.
  Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej muszą dostarczyć odpowiednie ZAŚWIADCZENIA z Urzędu Skarbowego za 2018 r.
  UWAGA! W niektórych zaświadczeniach z Urzędu Skarbowego jest adnotacja: „Pkt. 1 zawiera też wspólna kwotę …. otrzymaną na podstawie art. 27 f ust 8-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Wypełniając wniosek w generatorze, tę kwotę należy odjąć od dochodu z punktu 1 zaświadczenia, a następnie wpisać na oświadczeniu o dochodach nieopodatkowanych oraz w generatorze jako dochód nieopodatkowany ojca lub mamy (oczywiście uważając, aby nie wpisać tej samej kwoty obojgu rodzicom).
 2. Zaświadczenia z ZUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za cały 2018 rok wszystkich członków rodziny, którzy w zaświadczeniu z US mieli wykazany dochód.
 3. Zaświadczenia ze szkoły rodzeństwa lub dzieci studenta,
  a jeżeli są to młodsze dzieci, kserokopie aktów urodzenia. W przypadku niepełnosprawnego, dorosłego rodzeństwa- również orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 4. Oświadczenia wszystkich dorosłych członków rodziny o dochodach nieopodatkowanych (wzór znajduje się na stronie stypendia.umk.pl w zakładce dokumenty).
 5. Studenci, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 złZOBOWIĄZANI do dostarczenia dodatkowego dokumentu, tj. zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny.

 

W przypadku samodzielności finansowej student składa:

swoje zaświadczenia z US i ZUS oraz oświadczenia: o dochodach nieopodatkowanych i o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami (wzory znajdują się na stronie www.stypendia.umk.pl)
– (ewentualnie) zaświadczenia dotyczące współmałżonka i dzieci.

Za samodzielnego finansowo uważa się studenta, który:

– nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców  (i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu)
oraz spełnia choćby jedną z przesłanek:
• ukończył 26 rok życia
• pozostaje w związku małżeńskim
• ma na utrzymaniu dzieci
• osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej.
– LUB w przypadku, gdy spełnia łącznie następujące warunki:
• posiadał stałe źródło dochodów w roku 2018,
• posiada stałe źródło dochodów w roku obecnym,
miesięczny dochód netto w roku 2018 i obecnym był równy lub wyższy 930,35 zł,
• nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu

 

INNE DOKUMENTY wymagane w zależności od sytuacji danego studenta to:

 1. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie ha oraz liczbie ha przeliczeniowych posiadanego gospodarstwa. UWAGA! W zaświadczeniu muszą się znaleźć informacje o posiadaniu gospodarstwa oraz ile wynosiła liczba ha i ha przeliczeniowych w roku 2018 (a nie roku 2019 lub 2020 !).
 2. W przypadku otrzymywania alimentów należy dostarczyć:
  – wyrok sądu o ich przyznaniu (najbardziej aktualny, jeżeli była zmiana)
  – ewentualnie dodatkowo zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów.
 3. W przypadku śmierci ojca lub matki studenta należy dostarczyć kserokopię aktu zgonu.

 

UTRATA DOCHODU przez członka rodziny studenta. Nie każdy dochód znajduje się w katalogu dochodów uzyskanych i utraconych (informacje
w Ustawie o świadczeniach rodzinnych). W przypadku utraty dochodu należy dostarczyć dokumenty potwierdzające. Są to np.: świadectwo pracy; zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako bezrobotny; umowa zlecenie lub o dzieło wraz z PIT-em za rok 2018, jeżeli dochód utracono w poprzednim roku; zaświadczenie o likwidacji działalności gospodarczej itp.

UZYSKANIE DOCHODU Gdy dochód uzyskano w roku 2019 lub 2020, należy dostarczyć umowę oraz zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto uzyskanym „za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu” (tj. za drugi miesiąc uzyskiwania dochodu). Gdy dochód uzyskano w trakcie roku 2018, należy dostarczyć potwierdzenie od pracodawcy lub umowę o pracę itp.

 

W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej należy dostarczyć właściwy dokument.

 

Gdy doktorant złożył wniosek o stypendium doktoranckie powinien dostarczyć decyzję o jego przyznaniu w roku 2019.

 

W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie należy dostarczyć umowę najmu lub kserokopię karty mieszkańca DS.


Stypendia specjalne

Student, który zamierza złożyć wniosek o przyznanie stypendium specjalnego powinien najpierw dostarczyć ORZECZENIE o stopniu niepełnosprawności do biura Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnosprawnych.
Biuro mieści się przy Domu Studenckim nr 11, ul. Gagarina 33,
tel. 56 611-49-83, e-mail: pelnomoc@umk.pl.

Następnie należy wypełnić w generatorze WNIOSEK, zatwierdzić i wydrukować go, dołączyć kserokopię orzeczenia i złożyć taki komplet dokumentów.


Stypendium Rektora dla studentów

Szczegółowe informacje znajdą się wkrótce wraz z regulaminem na stronie internetowej www.stypendia.umk.pl

Średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego jest wprowadzana przez pracowników dziekanatu w tzw. rankingach, a następnie wyświetlana w USOSweb po zalogowaniu się przez studenta na indywidualne konto.

Studenci rozpoczynający I rok studiów II stopnia muszą jak najszybciej dostarczyć do swojego dziekanatu zaświadczenie (uzyskane w dziekanacie studiów licencjackich) następującej treści:
Średnia wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych na III roku studiów I stopnia w roku akademickim 2018/19 wynosi (suma ocen) / (liczba ocen) = ……
Po wprowadzeniu średniej przez pracownika dziekanatu będzie możliwe wypełnienie wniosku w generatorze.


Stypendium Rektora dla doktorantów

Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów znajdzie się wkrótce na stronie www.stypendia.umk.pl
Wnioski należy składać na dyżurach składu orzekającego komisji stypendialnej doktorantów.
Informacja o dyżurach komisji oraz miejsca składania wniosków- wkrótce


Zapomogi

Wnioski należy składać na dyżurach Uczelnianej Komisji Stypendialnej (informacje na stronie www.stypendia.umk.pl).

Zapomogę może otrzymać student lub doktorant znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o dochodach z generatora. Takie samo jak w przypadku stypendium socjalnego, a sytuację materialną udokumentować również w ten sam sposób.


Dyżury Wydziałowej Komisji Stypendialnej Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych

dla studentów kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna; architektura informacji; zarządzanie informacją i bibliologia

Lwowska 1,  dziekanat pokój AV

dla studentów kierunków: psychologia, MISH-S, socjologia, filozofia, kognitywistyka, medioznawstwo oraz  dziennikarstwo

Fosa Staromiejska 1A/106

Dziekanat (pokój 106)
27.02 godz. 9-13
28.02 godz. 9-13
02.03 godz. 9-15
03.03 godz. 9-15
Tutaj wnioski mogą składać wszyscy, a w szczególności studenci:
– którzy nie składali wniosków w semestrze zimowym,
LUB
– których dochód uległ zmianie po semestrze zimowym
LUB
– których dochód wynosi mniej niż 528 zł i muszą ponownie dostarczyć zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pokój 13 (Samorząd Studencki)
Tutaj wnioski mogą składać wyłącznie osoby, które otrzymywały stypendium socjalne w semestrze zimowym i których dochód nie uległ zmianie oraz jest większy niż 528 zł/os.
27.02 godz. 14-17
28.02 godz. 14-17
02.03 godz. 9.30-11.30
03.03 godz. 13-15