Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Stypendia socjalne na semestr letni 2022/2023

Stypendia socjalne na semestr letni 2022/2023

Od dn. 6 lutego 2023 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2022/23 (od tego dnia zostanie otwarty generator wniosków,  dostępny po zalogowaniu się na konto studenta w USOSweb).

Wnioski złożone do dnia 3 marca zostaną rozpatrzone w marcu, pozostałe wnioski będą rozpatrywane w kolejnych miesiącach, a stypendium zostanie przyznane od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

TERMIN I MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW

  1. Studenci kierunków: socjologia, filozofia, kognitywistyka, cognitive science, dziennikarstwo, psychologia, medioznawstwo, MISH-S mogą składać wnioski
    wraz z pełną dokumentacją od dnia 6 lutego w dziekanacie przy Gagarina 13A/ pokój 7 (tel. 56-611-36-12) w godz. 9.00-14.00
  2. Studenci kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna, wychowanie fizyczne i sport, architektura informacji mogą składać wnioski wraz z pełną dokumentacją od dnia 6 lutego w dziekanacie studenckim przy Gagarina 13A/ pokój 2 (tel. 56-611-31-49) w godz. 9.00-14.00

Instrukcja obsługi generatora znajduje się na stronie UMK: https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/

Za członków rodziny studenta uważa się: rodziców lub opiekunów prawnych studenta; rodzeństwo studenta: niepełnoletnie oraz pełnoletnie jeżeli pobiera naukę lub posiada orzeczenie o niepełnosprawności; współmałżonka studenta; dzieci studenta.


INSTRUKCJA SKŁADANA WNIOSKÓW ORAZ INFORMACJA O DOKUMENTACJI

 I. Studenci, którzy OTRZYMALI stypendium w semestrze zimowym i ich DOCHÓD na osobę w rodzinie NIE ZMIENIŁ SIĘ składają:

1) Wniosek o przyznanie stypendium (wydrukowany po wypełnieniu w generatorze)

2) Oświadczenie o niezmienności dochodów w rodzinie w stosunku do sytuacji w semestrze zimowym. Wzór znajduje się na stronie UMK: https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/pomoc/

3) Osoby, których dochód NIE przekracza 600 zł dodatkowo dostarczają aktualne zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji majątkowej i materialnej studenta i członków rodziny.

Jeżeli zaświadczenie jest niewystarczające (tzn. Ośrodek Pomocy Społecznej oświadcza, że nie posiada informacji o statusie materialnym rodziny), należy dostarczyć:
– zaświadczenie, które student otrzymał z OPS
– oraz dokumenty, które potwierdzą inne źródła utrzymania, np:
– świadczenie wychowawcze (500+)
– zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
– świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne)
– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
– inne świadczenia wypłacane przez gminy ze środków własnych
– pomoc dla rodzin zastępczych
– świadczenia rzeczowe przyznawane przez instytucje gminne
– stypendia dla uczniów lub studentów
– dochód z gospodarstwa rolnego o powierzchni poniżej 1 ha
– pomoc finansowa lub rzeczowa przyznawana przez organizacje społeczne lub fundacje
– inne źródła dochodu

4) Studenci, którzy otrzymywali w semestrze zimowym zwiększone stypendium z tytułu zamieszkiwania w DS lub poza nim, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania powinni dodatkowo dostarczyć aktualną dokumentację.

 

II. Studenci, których DOCHÓD w stosunku do semestru zimowego ULEGŁ ZMIANIE (tzn. nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu lub inna zmiana sytuacji rodzinnej i materialnej) składają:

1) Wniosek o przyznanie stypendium (wydrukowany z generatora)

2) Oświadczenie o nowym dochodzie (wydruk z generatora- przed wprowadzeniem zmian należy skontaktować się z komisją stypendialną w celu odblokowania oświadczenia o dochodach)

3) Dokumenty potwierdzające uzyskanie lub utratę dochodu (np. umowa o pracę, zaświadczenie od pracodawcy, decyzja o przyznaniu renty, emerytury itd.) oraz wysokość dochodu uzyskanego lub utraconego (zaświadczenie od pracodawcy, PIT-11 uzyskany po rozwiązaniu umowy o pracę itd.).

Prosimy o zapoznanie się z informacją na stronie https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/pomoc/, dotyczącą tego co w świetle prawa jest dochodem i można go uznać za utratę lub uzyskanie.

4) Osoby, których dochód NIE przekracza 600 zł dodatkowo dostarczają aktualne zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji majątkowej i materialnej studenta i członków rodziny.

Jeżeli zaświadczenie jest niewystarczające (tzn. Ośrodek Pomocy Społecznej oświadcza, że nie posiada informacji o statusie materialnym rodziny), należy dostarczyć:
– zaświadczenie, które student otrzymał z OPS
– oraz dokumenty, które potwierdzą inne źródła utrzymania, np:
– świadczenie wychowawcze (500+)
– zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
– świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne)
– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
– inne świadczenia wypłacane przez gminy ze środków własnych
– pomoc dla rodzin zastępczych
– świadczenia rzeczowe przyznawane przez instytucje gminne
– stypendia dla uczniów lub studentów
– dochód z gospodarstwa rolnego o powierzchni poniżej 1 ha
– pomoc finansowa lub rzeczowa przyznawana przez organizacje społeczne lub fundacje
– inne źródła dochodu

 

III. Studenci, którzy PO RAZ PIERWSZY w tym roku akademickim składają wniosek o stypendium socjalne

Za wniosek „złożony” uznaje się komplet dokumentów.
Za członków rodziny studenta uważa się: rodziców lub opiekunów prawnych studenta; rodzeństwo studenta: niepełnoletnie oraz pełnoletnie jeżeli pobiera naukę lub posiada orzeczenie o niepełnosprawności; współmałżonka studenta; dzieci studenta.
Dochody są obliczane na podstawie roku 2021 (ewentualna korekta następuje w przypadku utraty lub uzyskania dochodu)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o przyznanie stypendium (wydrukowany po wypełnieniu i zatwierdzeniu w generatorze)
2. Oświadczenie o dochodzie (wydrukowane po wypełnieniu i zatwierdzeniu w generatorze)
3. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za rok 2021: STUDENTA (!), rodziców oraz dorosłego rodzeństwa (jeżeli kontynuuje naukę). Dotyczy to również osób,
które nie uzyskały dochodu w roku 2021 lub nie figurują w ewidencji US.

UWAGI!

W przypadku e-zaświadczenia należy przesłać mailowo (annad@umk.pl, gosiadur@umk.pl) plik pdf zawierający to zaświadczenie, a wydruk papierowy dostarczyć wraz z dokumentami do komisji.
W niektórych zaświadczeniach z Urzędu Skarbowego jest adnotacja: „Pkt. 1 zawiera też wspólna kwotę …. otrzymaną na podstawie art. 27 f ust 8-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Wypełniając wniosek w generatorze, tę kwotę należy odjąć od dochodu z punktu 1 zaświadczenia, a następnie wpisać na oświadczeniu o dochodach nieopodatkowanych oraz w generatorze jako dochód nieopodatkowany ojca lub mamy (oczywiście uważając, aby nie wpisać tej samej kwoty obojgu rodzicom).
Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się na zasadzie ryczałtu
od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej muszą dostarczyć odpowiednie ZAŚWIADCZENIA Naczelnika Urzędu Skarbowego za 2021 r.

4. Zaświadczenia z ZUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za cały 2021 rok wszystkich członków rodziny, którzy w zaświadczeniu z US mieli wykazany dochód.
5. Aktualne zaświadczenia ze szkoły rodzeństwa lub dzieci studenta, a jeżeli są to młodsze dzieci, kserokopie aktów urodzenia. W przypadku niepełnosprawnego, dorosłego rodzeństwa- również orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
6. Oświadczenia wszystkich dorosłych członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu. Wzór pod linkiem: https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/pomoc/
7. Osoby, których dochód NIE przekracza 600 zł dodatkowo dostarczają aktualne zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji majątkowej i materialnej studenta i członków rodziny.

Jeżeli zaświadczenie jest niewystarczające (tzn. Ośrodek Pomocy Społecznej oświadcza, że nie posiada informacji o statusie materialnym rodziny), należy dostarczyć:
– zaświadczenie, które student otrzymał z OPS
– oraz dokumenty, które potwierdzą inne źródła utrzymania, np:
– świadczenie wychowawcze (500+)
– zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
– świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne)
– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
– inne świadczenia wypłacane przez gminy ze środków własnych
– pomoc dla rodzin zastępczych
– świadczenia rzeczowe przyznawane przez instytucje gminne
– stypendia dla uczniów lub studentów
– dochód z gospodarstwa rolnego o powierzchni poniżej 1 ha
– pomoc finansowa lub rzeczowa przyznawana przez organizacje społeczne lub fundacje
– inne źródła dochodu

8. INNE DOKUMENTY wymagane w zależności od sytuacji danego studenta to:
Zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie ha oraz liczbie ha przeliczeniowych posiadanego gospodarstwa.
UWAGA! W zaświadczeniu muszą się znaleźć informacja o posiadaniu gospodarstwa oraz ile wynosiła liczba ha i ha przeliczeniowych w roku 2021 (a nie w roku 2022 lub 2023!).
W przypadku otrzymywania alimentów należy dostarczyć: wyrok sądu o ich przyznaniu (najbardziej aktualny, jeżeli była zmiana) i ewentualnie dodatkowo zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów.
W przypadku śmierci ojca lub matki studenta należy dostarczyć kserokopię aktu zgonu.
W przypadku utracenia dochodu przez członka rodziny studenta należy dostarczyć dokumenty potwierdzające. Są to np.: świadectwo pracy; zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako bezrobotny; umowa zlecenie lub o dzieło wraz z PIT-11 za rok 2021, jeżeli dochód utracono w poprzednim roku; itp.
W przypadku uzyskania dochodu: Gdy dochód uzyskano w roku 2022, należy dostarczyć umowę oraz zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto uzyskanym „za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu” (tj. za drugi miesiąc uzyskiwania dochodu). Gdy dochód uzyskano w trakcie roku 2021, należy dostarczyć potwierdzenie od pracodawcy lub umowę o pracę itp.
W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia działalności gospodarczej należy dostarczyć właściwy dokument.
W przypadku samodzielności finansowej student składa:

– swoje zaświadczenia z US i ZUS oraz oświadczenia: o dochodach nieopodatkowanych i o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami. Wzory pod linkiem: https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/pomoc/
– (ewentualnie) zaświadczenia dotyczące współmałżonka i dzieci.

Za samodzielnego finansowo uważa się studenta, który:
– nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu)oraz spełnia choćby jedną z przesłanek:

• ukończył 26 rok życia
• pozostaje w związku małżeńskim
• ma na utrzymaniu dzieci
• osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej.
LUB w przypadku, gdy spełnia łącznie następujące warunki:
• posiadał stałe źródło dochodów w roku 2021,
• posiada stałe źródło dochodów w roku obecnym,
miesięczny dochód netto w roku 2021 i w każdym miesiącu roku 2022 aż do dnia złożenia wniosku był równy lub wyższy niż 930,35 zł,
• nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu

– Gdy doktorant otrzymał stypendium doktoranckie powinien dostarczyć decyzję o jego przyznaniu w roku 2022.
– W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie należy dostarczyć umowę najmu lub kserokopię karty mieszkańca DS.