KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Stypendia i pomoc materialna

Stypendia socjalne na semestr letni 2021/2022

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Od 9 lutego można składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2021/22 (od tego dnia zostanie otwarty generator wniosków,  dostępny po zalogowaniu się na konto studenta w USOSweb).

Instrukcja obsługi generatora znajduje się na stronie UMK w zakładce: studenci/ stypendia kredyty/ pomoc materialna/ świadczenia dla studentów: stypendium socjalne   (instrukcja wypełniania wniosku w generatorze)

MIEJSCA DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 1. Studenci i doktoranci z kierunków: socjologia, filozofia, kognitywistyka, dziennikarstwo, psychologia, medioznawstwo oraz studenci I roku MISH-S przesyłają wnioski wraz
  z pełną dokumentacją pocztą (najlepiej list polecony) pod adres:

Komisja Stypendialna UMK- skład orzekający WFiNS, ul. Fosa Staromiejska 1A/106, 87-100 Toruń

 1. Studenci kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna, wychowanie fizyczne i sport, architektura informacji przesyłają wnioski wraz z pełną dokumentacją pocztą (najlepiej list polecony) pod adres:

Komisja Stypendialna UMK- skład orzekający WFiNS, ul. Lwowska 1, pokój AV, 87-100 Toruń


INSTRUKCJA SKŁADANA WNIOSKÓW ORAZ INFORMACJA O DOKUMENTACJI

I. Studenci, którzy OTRZYMALI stypendium w semestrze zimowym i ich DOCHÓD na osobę w rodzinie NIE ZMIENIŁ SIĘ składają:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium (wydrukowany po wypełnieniu w generatorze)
 2. Oświadczenie o niezmienności dochodów w rodzinie w stosunku do sytuacji w semestrze zimowym (wzór znajduje się na stronie stypendia.umk.pl w zakładce dokumenty)
 3. UWAGA ZMIANA !!! Dotyczy studentów, których dochód jest mniejszy lub równy 600 zł

Osoby, których dochód nie przekraczał 600 zł (wcześniej ta kwota wynosiła 528 zł) dodatkowo dostarczają aktualne zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji majątkowej i materialnej studenta i członków rodziny. Jeżeli to zaświadczenie będzie zawierało inne informacje niż zaświadczenie złożone w semestrze zimowym, komisja stypendialna ma prawo wezwać studenta do uzupełnienia dokumentacji o potwierdzenie źródeł utrzymania rodziny. Jeżeli zaświadczenie jest niewystarczające (Ośrodek Pomocy Społecznej oświadcza, że nie posiada informacji o statusie materialnym rodziny), należy dostarczyć dokumenty, które potwierdzą inne źródła utrzymania. Mogą to być:

Wniosek należy uzupełnić o opis sytuacji majątkowej i dochodowej rodziny.

4. Studenci, którzy otrzymywali w semestrze zimowym zwiększone stypendium z tytułu zamieszkiwania w DS lub poza nim, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania powinni dodatkowo dostarczyć aktualną dokumentację.


II. Studenci, których DOCHÓD w stosunku do semestru zimowego ULEGŁ ZMIANIE (tzn. nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu) składają:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium (wydrukowany z generatora)
 2. Oświadczenie o nowym dochodzie (wydruk z generatora- przed wprowadzeniem zmian należy skontaktować się z komisją stypendialną w celu odblokowania oświadczenia o dochodach)
 3. Dokumenty potwierdzające uzyskanie lub utratę dochodu (np. umowa o pracę, zaświadczenie od pracodawcy, decyzja o przyznaniu renty, emerytury itd.) oraz wysokość dochodu uzyskanego lub utraconego (zaświadczenie od pracodawcy, PIT-11 uzyskany po rozwiązaniu umowy o pracę itd.).

Proszę sprawdzić na stronie www.stypendia.umk.pl, co w świetle prawa jest dochodem i można go uznać za utratę lub uzyskanie.

UWAGA ZMIANA !!!

4. Osoby, których dochód nie przekraczał 600 zł (wcześniej ta kwota wynosiła 528 zł) dostarczają ponownie aktualne zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji majątkowej i materialnej studenta i członków rodziny. Jeżeli to zaświadczenie będzie zawierało inne informacje niż złożone w semestrze zimowym, komisja stypendialna ma prawo wezwać studenta do uzupełnienia dokumentacji o potwierdzenie źródeł utrzymania rodziny. Jeżeli zaświadczenie jest niewystarczające (Ośrodek Pomocy Społecznej oświadcza, że nie posiada informacji o statusie materialnym rodziny), należy dostarczyć dokumenty, które potwierdzą inne źródła utrzymania. Mogą to być:


III. Studenci, którzy po raz pierwszy w tym roku akademickim składają wniosek o stypendium socjalne

Za wniosek „złożony” uznaje się komplet dokumentów.

Za członków rodziny studenta uważa się: rodziców lub opiekunów prawnych studenta; rodzeństwo studenta: niepełnoletnie oraz pełnoletnie jeżeli pobiera naukę lub posiada orzeczenie o niepełnosprawności; współmałżonka studenta; dzieci studenta.

Dochody są obliczane na podstawie roku 2020 (ewentualna korekta następuje w przypadku utraty lub uzyskania dochodu)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium (wydrukowany z generatora)
 2. Oświadczenie o dochodzie (wydruk z generatora)

UWAGA ZMIANA !!!

3. Osoby, których dochód nie przekracza 600 zł (wcześniej ta kwota wynosiła 528 zł) dodatkowo dostarczają ponownie aktualne zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji majątkowej i materialnej studenta i członków rodziny. Jeżeli to zaświadczenie będzie zawierało inne informacje niż złożone w semestrze zimowym, komisja stypendialna ma prawo wezwać studenta do uzupełnienia dokumentacji o potwierdzenie źródeł utrzymania rodziny. Jeżeli zaświadczenie jest niewystarczające (Ośrodek Pomocy Społecznej oświadcza, że nie posiada informacji o statusie materialnym rodziny), należy dostarczyć dokumenty, które potwierdzą inne źródła utrzymania. Mogą to być:

 

4. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za rok 2020: studenta, rodziców oraz dorosłego rodzeństwa (jeżeli kontynuuje naukę). Dotyczy to również osób, które nie uzyskały dochodu w roku 2020 lub nie figurują w ewidencji US.

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej muszą dostarczyć odpowiednie ZAŚWIADCZENIA z Urzędu Skarbowego za 2020 r.
UWAGA! W niektórych zaświadczeniach z Urzędu Skarbowego jest adnotacja: „Pkt. 1 zawiera też wspólna kwotę …. otrzymaną na podstawie art. 27 f ust 8-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Wypełniając wniosek
w generatorze, tę kwotę należy odjąć od dochodu z punktu 1 zaświadczenia, a następnie wpisać na oświadczeniu o dochodach nieopodatkowanych oraz w generatorze jako dochód nieopodatkowany ojca lub mamy (oczywiście uważając, aby nie wpisać tej samej kwoty obojgu rodzicom).

 1. Zaświadczenia z ZUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za cały 2020 rok wszystkich członków rodziny, którzy w zaświadczeniu z US mieli wykazany dochód.
 2. Zaświadczenia ze szkoły rodzeństwa lub dzieci studenta,
  a jeżeli są to młodsze dzieci, kserokopie aktów urodzenia. W przypadku niepełnosprawnego, dorosłego rodzeństwa- również orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 3. Oświadczenia wszystkich dorosłych członków rodziny o dochodach nieopodatkowanych (wzór znajduje się na stronie stypendia.umk.pl w zakładce dokumenty).
 4. INNE DOKUMENTY wymagane w zależności od sytuacji danego studenta to:

Zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie ha oraz liczbie ha przeliczeniowych posiadanego gospodarstwa.

UWAGA! W zaświadczeniu muszą się znaleźć informacje o posiadaniu gospodarstwa oraz ile wynosiła liczba ha i ha przeliczeniowych w roku 2020 (a nie w roku 2021 lub 2022 !).

W przypadku otrzymywania alimentów należy dostarczyć: wyrok sądu o ich przyznaniu (najbardziej aktualny, jeżeli była zmiana) i ewentualnie dodatkowo zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów.

W przypadku śmierci ojca lub matki studenta należy dostarczyć kserokopię aktu zgonu.

W przypadku utracenia dochodu przez członka rodziny studenta należy dostarczyć dokumenty potwierdzające.
Są to np.: świadectwo pracy; zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako bezrobotny; umowa zlecenie lub o dzieło wraz z PIT-em za rok 2019, jeżeli dochód utracono w poprzednim roku; zaświadczenie o likwidacji działalności gospodarczej itp.

– W przypadku uzyskania dochodu
Gdy dochód uzyskano w roku 2021 lub 2022, należy dostarczyć umowę oraz zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto uzyskanym „za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu” (tj. za drugi miesiąc uzyskiwania dochodu). Gdy dochód uzyskano w trakcie roku 2020, należy dostarczyć potwierdzenie od pracodawcy lub umowę o pracę itp.

W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej należy dostarczyć właściwy dokument.

W przypadku samodzielności finansowej student składa:

– swoje zaświadczenia z US i ZUS oraz oświadczenia: o dochodach nieopodatkowanych i o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami (wzory znajdują się na stronie www.stypendia.umk.pl)
– (ewentualnie) zaświadczenia dotyczące współmałżonka i dzieci.

Za samodzielnego finansowo uważa się studenta, który:

– nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu)
oraz spełnia choćby jedną z przesłanek:
• ukończył 26 rok życia
• pozostaje w związku małżeńskim
• ma na utrzymaniu dzieci
• osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej.
– LUB w przypadku, gdy spełnia łącznie następujące warunki:
• posiadał stałe źródło dochodów w roku 2020,
• posiada stałe źródło dochodów w roku obecnym,
miesięczny dochód netto w roku 2020 i  w każdym miesiącu aż do dnia złożenia wniosku był równy lub wyższy niż 930,35 zł,
• nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu

 

Gdy doktorant otrzymał  stypendium doktoranckie powinien dostarczyć decyzję o jego przyznaniu w roku 2021.

 

W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie należy dostarczyć umowę najmu lub kserokopię karty mieszkańca DS.

 


Stypendia specjalne w roku akademickim 2021/22

Student, który zamierza złożyć wniosek o przyznanie stypendium specjalnego powinien najpierw dostarczyć ORZECZENIE o stopniu niepełnosprawności do biura Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnosprawnych.
Biuro mieści się przy Domu Studenckim nr 11, ul. Gagarina 33,tel. 56 611-49-83, e-mail: pelnomoc@umk.pl.

Następnie należy wypełnić w generatorze WNIOSEK, zatwierdzić i wydrukować go, dołączyć kserokopię orzeczenia i przesłać taki komplet dokumentów pod wskazany adres:

– Studenci kierunków: socjologia, filozofia, kognitywistyka, dziennikarstwo, psychologia oraz MISH-S przesyłają wnioski wraz z pełną dokumentacją pocztą (najlepiej list polecony) pod adres:  Komisja Stypendialna UMK- skład orzekający WFiNS, ul. Fosa Staromiejska 1A/106, 87-100 Toruń

– Studenci kierunków pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna, wychowanie fizyczne i sport, architektura informacji przesyłają wnioski pocztą (najlepiej list polecony) pod adres: Komisja Stypendialna UMK- skład orzekający WFiNS, ul. Lwowska 1, pokój AV, 87-100 Toruń