Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

STYPENDIA SOCJALNE na SEMESTR LETNI 2023/24

TERMIN

Od 5 lutego 2024 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2023/24 (od tego dnia zostanie otwarty generator wniosków,  dostępny po zalogowaniu się na konto studenta w USOSweb).

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

 1. Małgorzata Durszlewicz pokój nr 2 (gosiadur@umk.pl, tel. 56-611-31-49) przyjmuje wnioski studentów kierunków: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, architektura informacji, wychowanie fizyczne i sport, praca socjalna
 2. Anna Dąbrowska pokój nr 7 (annad@umk.pl, tel. 56-611-36-12) przyjmuje wnioski studentów kierunków: MISH-S, kognitywistyka, socjologia, psychologia, medioznawstwo, filozofia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Cognitive Science

 

NIE MOGĄ otrzymać stypendium studenci:

– posiadający tytuł magistra,

– posiadający tytuł licencjata jeżeli ponownie są na studiach I stopnia,

– osoby, których okres studiowania przekracza w przypadku studiów I stopnia- 9 semestrów, łącznie na studiach I i II stopnia lub jednolitych magisterskich przekracza 12 semestrów (liczy się każdy rozpoczęty semestr studiowania w Polsce i za granicą, nawet jeśli skreślenie nastąpiło w ciągu miesiąca od rozpoczęcia studiów; liczy się również czas urlopów studenckich).

 

 

INFORMACJA O DOKUMENTACJI

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI GENERATORA WNIOSKÓW

https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/


I. Studenci, którzy OTRZYMALI stypendium w semestrze zimowym
i ich DOCHÓD na osobę w rodzinie NIE ZMIENIŁ SIĘ składają:

        1. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM (wydrukowany po wypełnieniu i zatwierdzeniu w generatorze i podpisany przez studenta)

       2.OŚWIADCZENIE O NIEZMIENNOŚCI DOCHODU w rodzinie w stosunku do sytuacji w semestrze zimowym. Wzór pod linkiem:

https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/akty/ZR_146_2022_zal_2.pdf

         3.GDY DOCHÓD NA CZŁONKA RODZINY NIE PRZEKRACZA 600 zł

Należy dostarczyć aktualne zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym OPS wskazuje czy student i jego rodzina korzystają z pomocy opieki społecznej czy nie, a jeżeli tak, to w jakiej formie i wysokości.

Jeżeli Ośrodek Pomocy Społecznej oświadcza, że nie posiada informacji o statusie materialnym rodziny należy oprócz zaświadczenia z OPS dostarczyć dokumenty potwierdzające z czego utrzymuje się rodzina w przypadku tak niskiego dochodu.

Mogą to być:

– zaświadczenie, które student otrzymał z OPS

– oraz  dokumenty, które potwierdzą inne źródła utrzymania, np:

– świadczenie wychowawcze (500+, 800+)

– zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

– świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek opiekuńczy, świadczenie   pielęgnacyjne)

– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

– inne świadczenia wypłacane przez gminy ze środków własnych

– pomoc dla rodzin zastępczych

– świadczenia rzeczowe przyznawane przez instytucje gminne

– stypendia dla uczniów lub studentów

– dochód z gospodarstwa rolnego o powierzchni poniżej 1 ha

– pomoc finansowa lub rzeczowa przyznawana przez organizacje społeczne lub fundacje

– inne źródła dochodu

 

          4.ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM Z TYTUŁU ZAMIESZKIWANIA W DS. LUB WYNAJĘTYM MIESZKANIU

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania student musi dostarczyć aktualną dokumentację.

 


II. Studenci, których DOCHÓD w stosunku do semestru zimowego ULEGŁ ZMIANIE (tzn. nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu lub inna zmiana sytuacji rodzinnej i materialnej) składają:

 

 

 1. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM (wydrukowany po wypełnieniu i zatwierdzeniu w generatorze i podpisany przez studenta)
 2. OŚWIADCZENIE O NOWYM DOCHODZIE (wydruk z generatora- przed wprowadzeniem zmian należy skontaktować się z komisją stypendialną w celu odblokowania oświadczenia o dochodach)

 

3) DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UZYSKANIE LUB UTRATĘ DOCHODU (np. umowa o pracę, zaświadczenie od pracodawcy, decyzja o przyznaniu renty, emerytury itd.) oraz wysokość dochodu uzyskanego lub utraconego (zaświadczenie od pracodawcy, PIT-11 uzyskany po rozwiązaniu umowy o pracę itd.).

 

Proszę sprawdzić na stronie https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/pomoc/, co w świetle prawa jest dochodem i można go uznać za utratę lub uzyskanie.

 

 1. GDY DOCHÓD NA CZŁONKA RODZINY NIE PRZEKRACZA 600 zł

Należy dostarczyć aktualne zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym OPS wskazuje czy student i jego rodzina korzystają z pomocy opieki społecznej czy nie, a jeżeli tak, to w jakiej formie i wysokości.

Jeżeli Ośrodek Pomocy Społecznej oświadcza, że nie posiada informacji o statusie materialnym rodziny należy oprócz zaświadczenia z OPS dostarczyć dokumenty potwierdzające z czego utrzymuje się rodzina w przypadku tak niskiego dochodu.

Mogą to być:

– zaświadczenie, które student otrzymał z OPS

– oraz  dokumenty, które potwierdzą inne źródła utrzymania, np:

– świadczenie wychowawcze (500+, 800+)

– zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

– świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek opiekuńczy, świadczenie   pielęgnacyjne)

– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

– inne świadczenia wypłacane przez gminy ze środków własnych

– pomoc dla rodzin zastępczych

– świadczenia rzeczowe przyznawane przez instytucje gminne

– stypendia dla uczniów lub studentów

– dochód z gospodarstwa rolnego o powierzchni poniżej 1 ha

– pomoc finansowa lub rzeczowa przyznawana przez organizacje społeczne lub fundacje

– inne źródła dochodu

 


III. Studenci, którzy PO RAZ PIERWSZY w tym roku akademickim składają wniosek o stypendium socjalne muszą dostarczyć:

 

 1. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM (wydrukowany po wypełnieniu i zatwierdzeniu w generatorze i podpisany przez studenta)

 

 1. OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE (wydrukowane po wypełnieniu i zatwierdzeniu w generatorze i podpisane przez studenta)

 

 1. ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU SKARBOWEGO

– studenta

– rodziców

– dorosłego rodzeństwa (jeżeli kontynuuje naukę ).

Dotyczy to również osób, które nie uzyskały dochodu w roku 2022 lub nie figurują w ewidencji US.

UWAGI!

W przypadku zaświadczeń elektronicznych należy dostarczyć wydruk dokumentu oraz wysłać plik z tym dokumentem  pod adres mailowy pracownika dziekanatu, do którego dostarczany jest wniosek o stypendium.

W niektórych zaświadczeniach z Urzędu Skarbowego jest adnotacja: „Pkt. 1 zawiera też wspólna kwotę …. otrzymaną na podstawie art. 27 f ust 8-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Wypełniając wniosek w generatorze, tę kwotę należy odjąć od dochodu z punktu 1 zaświadczenia, a następnie wpisać na oświadczeniu o dochodach nieopodatkowanych oraz w generatorze jako dochód nieopodatkowany ojca lub mamy (oczywiście uważając, aby nie wpisać tej samej kwoty obojgu rodzicom).

OSOBY, KTÓRE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ i rozliczają się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej muszą dostarczyć odpowiednie ZAŚWIADCZENIA NACZELNIKA US za 2022 r.

 

 1. ZAŚWIADCZENIA z ZUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za cały 2022 rok wszystkich członków rodziny, którzy w zaświadczeniu z US mieli wykazany dochód.

 

 1. ZAŚWIADCZENIA ZE SZKOŁY RODZEŃSTWA lub DZIECI, a jeżeli są to młodsze dzieci, kserokopie aktów urodzenia. W przypadku niepełnosprawnego, dorosłego rodzeństwa- również orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

 1. OŚWIADCZENIA O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH

Oświadczenia składają: student oraz wszyscy dorośli członkowie rodziny.

Wzór pod linkiem https://www.stypendia.umk.pl/dokumenty/

 

 1. GDY DOCHÓD NA CZŁONKA RODZINY NIE PRZEKRACZA 600 zł

Należy dostarczyć aktualne zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym OPS wskazuje czy student i jego rodzina korzystają z pomocy opieki społecznej czy nie, a jeżeli tak, to w jakiej formie i wysokości.

Jeżeli Ośrodek Pomocy Społecznej oświadcza, że nie posiada informacji o statusie materialnym rodziny należy oprócz zaświadczenia z OPS dostarczyć dokumenty potwierdzające z czego utrzymuje się rodzina w przypadku tak niskiego dochodu.

Mogą to być:

– zaświadczenie, które student otrzymał z OPS

– oraz  dokumenty, które potwierdzą inne źródła utrzymania, np:

– świadczenie wychowawcze (500+, 800+)

– zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

– świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek opiekuńczy, świadczenie   pielęgnacyjne)

– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

– inne świadczenia wypłacane przez gminy ze środków własnych

– pomoc dla rodzin zastępczych

– świadczenia rzeczowe przyznawane przez instytucje gminne

– stypendia dla uczniów lub studentów

– dochód z gospodarstwa rolnego o powierzchni poniżej 1 ha

– pomoc finansowa lub rzeczowa przyznawana przez organizacje społeczne lub fundacje

– inne źródła dochodu

 

 1. INNE DOKUMENTY:

ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU GMINY o liczbie ha oraz liczbie ha przeliczeniowych posiadanego gospodarstwa.

UWAGA! W zaświadczeniu muszą się znaleźć informacja o posiadaniu gospodarstwa oraz ile wynosiła liczba ha i ha przeliczeniowych w roku 2022 (a nie w roku 2023!).

 

– POTWIERDZENIE OTRZYMYWANIA ALIMENTÓW

Jeżeli student otrzymuje alimenty od jednego lub obojga rodziców należy dostarczyć: wyrok sądu o ich przyznaniu (najbardziej aktualny, jeżeli była zmiana) i ewentualnie dodatkowo zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów.

Alimenty mogą być uznane jako dochód utracony tylko w przypadku śmierci osoby, która je płaci.

 

AKT ZGONU RODZICA STUDENTA

W tym przypadku należy dostarczyć kserokopię aktu zgonu.

 

UTRATA DOCHODU przez członka rodziny lub studenta.

W tym przypadku należy dostarczyć dokumenty potwierdzające. Są to np.: świadectwo pracy; zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako bezrobotny; umowa zlecenie lub o dzieło wraz z PIT-11 za rok 2022, jeżeli dochód utracono w poprzednim roku; itp.

 

UZYSKANIE DOCHODU

Gdy dochód uzyskano w trakcie roku 2022, należy dostarczyć potwierdzenie od pracodawcy lub umowę o pracę itp.

Gdy dochód uzyskano w roku 2023 i jest on nadal uzyskiwany, należy dostarczyć umowę oraz zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto uzyskanym „za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu” (tj. za drugi miesiąc uzyskiwania dochodu).

 

Jeżeli w okresie 3 miesięcy od rozwiązania umowy została podjęta praca u tego samego pracodawcy nie ma utraty i uzyskania dochodu.

 

ROZPOCZĘCIE LUB WYREJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W tym przypadku należy dostarczyć dokument, który to potwierdzi.

 

SAMODZIELNOŚC FINANSOWA STUDENTA

Student w takim przypadku jest zobowiązany dostarczyć: swoje zaświadczenia z US i ZUS oraz oświadczenia: o dochodach nieopodatkowanych i o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami

Wzory pod linkiem:  https://www.stypendia.umk.pl/dokumenty/

i ewentualnie zaświadczenia dotyczące współmałżonka i dzieci.

Za samodzielnego finansowo uważa się studenta, który:

– nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu) oraz spełnia choćby jedną z przesłanek:

1.ukończył 26 rok życia

2.pozostaje w związku małżeńskim

3.ma na utrzymaniu dzieci

4.osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej.

LUB

w przypadku, gdy spełnia łącznie następujące warunki:

 1. W KAŻDYM miesiącu od stycznia 2022 do dnia złożenia wniosku miał wpływ na konto z pracy oraz średni miesięczny dochód netto z tych miesięcy jest nie mniejszy niż 930,35 zł,
 2. Nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu

 

STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Doktorant, który otrzymywał stypendium w roku akademickim 2022/23 może wnioskować o utratę tego dochodu, ale jednocześnie musi wykazać stypendium przyznane na rok 2023/24 jako dochód uzyskany i powinien dostarczyć decyzję o przyznaniu tych stypendiów.

 

STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie

W tym przypadku należy dostarczyć umowę najmu lub kserokopię karty mieszkańca DS.

CUDZOZIEMCY

uprawnieni do ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego powinni dostarczyć

WSZYSTKIE wyżej wymienione dokumenty,
a jeżeli zostaną wystawione w języku obcym należy dostarczyć oprócz oryginału również tłumaczenie dokumentu przez tłumacza przysięgłego.

 

UWAGA!

Jeżeli w danym kraju nie ma Urzędu Skarbowego należy dostarczyć zaświadczenia studenta i członków rodziny z jego odpowiednika np.  Państwowej Służby Fiskalnej,  o wysokości dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych za rok 2022, w tym dochodu z działalności gospodarczej.

W przypadku gdy członek rodziny nie składał deklaracji podatkowej  za rok 2022 należy dostarczyć  zaświadczenie  potwierdzające ten fakt lub zaświadczenie, że członek rodziny nie może otrzymać właściwego zaświadczenia z urzędu skarbowego lub jego odpowiednika.

W przypadku, gdy z zaświadczenia z urzędu skarbowego wynika, że student-cudzoziemiec nie ma możliwości otrzymania odpowiedniego zaświadczenia o dochodach, należy dostarczyć zaświadczenia o dochodach od wszystkich pracodawców studenta
i członków rodziny oraz oświadczenia studenta i członków rodziny, że nie osiągają innego dochodu poza okazanym.

Jeżeli student lub członek rodziny studenta w roku 2022 przebywał na terytorium Polski musi dostarczyć  zaświadczenie o dochodach polskiego Urzędu Skarbowego.

W związku z powyższym i stanowiskiem MEiN, nie jest możliwe przyznawanie stypendiów dla cudzoziemców jedynie na podstawie oświadczeń.