KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Stypendia i pomoc materialna

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 2022 (31 KB)


Stypendia socjalne na semestr zimowy 2022/2023

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego do 4 listopada 2022 r. umożliwi przyznanie stypendium od października. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego po 4 listopada 2022 r. skutkować będzie przyznaniem świadczenia od listopada 2022 r.

TERMIN I MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW

  1. Studenci kierunków: socjologia, filozofia, kognitywistyka, cognitive science, dziennikarstwo, psychologia, medioznawstwo, MISH-S mogą składać wnioski
    wraz z pełną dokumentacją od dnia 24 października w dziekanacie przy Gagarina 13A/ pokój 7 (tel. 56-611-36-12) w godz. 9.00-14.00
  2. Studenci kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna, wychowanie fizyczne i sport, architektura informacji mogą składać wnioski wraz z pełną dokumentacją od dnia 18 października w dziekanacie studenckim przy Gagarina 13A/ pokój 2 (tel. 56-611-31-49) w godz. 9.00-14.00

INSTRUKCJA SKŁADANA WNIOSKÓW ORAZ INFORMACJA O DOKUMENTACJI

Instrukcja obsługi generatora znajduje się na stronie UMK: https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/pomoc/

Za członków rodziny studenta uważa się: rodziców lub opiekunów prawnych studenta; rodzeństwo studenta: niepełnoletnie oraz pełnoletnie jeżeli pobiera naukę lub posiada orzeczenie o niepełnosprawności; współmałżonka studenta; dzieci studenta.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o przyznanie stypendium (wydrukowany po wypełnieniu i zatwierdzeniu w generatorze)

2. Oświadczenie o dochodzie (wydrukowane po wypełnieniu i zatwierdzeniu w generatorze)

3. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za rok 2021: STUDENTA (!), rodziców oraz dorosłego rodzeństwa (jeżeli kontynuuje naukę). Dotyczy to również osób,
które nie uzyskały dochodu w roku 2021 lub nie figurują w ewidencji US.

UWAGA! W niektórych zaświadczeniach z Urzędu Skarbowego jest adnotacja: „Pkt. 1 zawiera też wspólna kwotę …. otrzymaną na podstawie art. 27 f ust 8-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Wypełniając wniosek w generatorze, tę kwotę należy odjąć od dochodu z punktu 1 zaświadczenia, a następnie wpisać na oświadczeniu o dochodach nieopodatkowanych oraz w generatorze jako dochód nieopodatkowany ojca lub mamy (oczywiście uważając, aby nie wpisać tej samej kwoty obojgu rodzicom).

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się na zasadzie ryczałtu
od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej muszą dostarczyć odpowiednie ZAŚWIADCZENIA Naczelnika Urzędu Skarbowego za 2021 r.

 

4. Zaświadczenia z ZUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za cały 2021 rok wszystkich członków rodziny, którzy w zaświadczeniu z US mieli wykazany dochód.

5. Aktualne zaświadczenia ze szkoły rodzeństwa lub dzieci studenta, a jeżeli są to młodsze dzieci, kserokopie aktów urodzenia. W przypadku niepełnosprawnego, dorosłego rodzeństwa- również orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

6. Oświadczenia wszystkich dorosłych członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu. Wzór pod linkiem:  https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/pomoc/

7. Osoby, których dochód NIE przekracza 600 zł dodatkowo dostarczają aktualne zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji majątkowej i materialnej studenta i członków rodziny.

Jeżeli zaświadczenie jest niewystarczające (tzn. Ośrodek Pomocy Społecznej oświadcza, że nie posiada informacji o statusie materialnym rodziny), należy dostarczyć:

– zaświadczenie, które student otrzymał z OPS

– oraz  dokumenty, które potwierdzą inne źródła utrzymania, np:

– świadczenie wychowawcze (500+)

– zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

– świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek opiekuńczy, świadczenie   pielęgnacyjne)

– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

– inne świadczenia wypłacane przez gminy ze środków własnych

– pomoc dla rodzin zastępczych

– świadczenia rzeczowe przyznawane przez instytucje gminne

– stypendia dla uczniów lub studentów

– dochód z gospodarstwa rolnego o powierzchni poniżej 1 ha

– pomoc finansowa lub rzeczowa przyznawana przez organizacje społeczne lub fundacje

– inne źródła dochodu

 

8. INNE DOKUMENTY wymagane w zależności od sytuacji danego studenta to:

Zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie ha oraz liczbie ha przeliczeniowych posiadanego gospodarstwa.

UWAGA! W zaświadczeniu muszą się znaleźć informacja o posiadaniu gospodarstwa oraz ile wynosiła liczba ha i ha przeliczeniowych w roku 2021 (a nie w roku 2022!).

W przypadku otrzymywania alimentów należy dostarczyć: wyrok sądu o ich przyznaniu (najbardziej aktualny, jeżeli była zmiana) i ewentualnie dodatkowo zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów.

W przypadku śmierci ojca lub matki studenta należy dostarczyć kserokopię aktu zgonu.

W przypadku utracenia dochodu przez członka rodziny studenta należy dostarczyć dokumenty potwierdzające. Są to np.: świadectwo pracy; zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako bezrobotny; umowa zlecenie lub o dzieło wraz z PIT-11 za rok 2021, jeżeli dochód utracono w poprzednim roku; itp.

– W przypadku uzyskania dochodu

Gdy dochód uzyskano w roku 2022, należy dostarczyć umowę oraz zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto uzyskanym „za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu” (tj. za drugi miesiąc uzyskiwania dochodu).  Gdy dochód uzyskano w trakcie roku 2021, należy dostarczyć potwierdzenie od pracodawcy lub umowę o pracę itp.

W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia działalności gospodarczej należy dostarczyć właściwy dokument.

W przypadku samodzielności finansowej student składa:

– swoje zaświadczenia z US i ZUS oraz oświadczenia: o dochodach nieopodatkowanych i o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami. Wzory pod linkiem:  https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/pomoc/

– (ewentualnie) zaświadczenia dotyczące współmałżonka i dzieci.

 

Za samodzielnego finansowo uważa się studenta, który:

– nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu)oraz spełnia choćby jedną z przesłanek:

LUB w przypadku, gdy spełnia łącznie następujące warunki:

 

Gdy doktorant otrzymał  stypendium doktoranckie powinien dostarczyć decyzję o jego przyznaniu w roku 2022.

W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie należy dostarczyć umowę najmu lub kserokopię karty mieszkańca DS.