KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Zasady wpisu warunkowego

Zasady wpisu warunkowego na wyższy rok studiów obowiązujących na WFiNS, w odniesieniu do dopuszczalnej liczby niezaliczonych przedmiotów

Na podstawie §39 Regulaminu studiów - tekst jednolity - Obwieszczenie Nr 2 Rektora UMK z dnia 28 sierpnia 2019 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 227). 

więcej informacji

zdjęcie

Science Bridges

Zapraszamy na seminarium, w ramach inicjatywy Science Bridges, które zaplanowano na 30 listopada na godz. 18:00.

Dr Łukasz Kędziora (Freelance researcher and programmer) wygłosi wystąpienie pt.  Oko i umysł artysty, czyli słów kilka o Strzemińskim i nowym podziale dziejów sztuki.

Celem seminarium będzie próba oceny potencjału okulografii oraz wybranych narzędzi neuroestetyki w analizie i interpretacji dzieł sztuki. Pretekstem do dyskusji będą wyniki eksperymentu eye-trackingowego mającego na celu weryfikację tez sformułowanych przez Władysława Strzemińskiego w „Teorii widzenia” oraz teoretyczne rozważania nad wykorzystaniem koncepcji typologii artystycznych bodźców wizualnych do stworzenia nowej „periodyzacji” dzieł sztuki.

 

 

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia za publikacje

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych.

więcej informacji

zdjęcie

Nowy numer czasopisma TSB

Ukazał się nowy numer czasopisma naukowego TSB. Toruńskie Studia Bibliologiczne to czasopismo recenzowane z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, którego problematyka koncentruje się głównie na zagadnieniach z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach, w tym dotyczących bibliologii i informatologii oraz subdyscyplin pokrewnych, takich jak: medioznawstwo, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, dziennikarstwo, sztuka mediów.

więcej informacji

zdjęcie

Najnowsze odcinki "Pogawędnika filozoficznego"

Zapraszamy do wysłuchania najnowszych części podkastu Katedry Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki:

  • odcinka o sporze wokół tzw. konsensusu aborcyjnego (Julia Kapelańska-Pręgowska, Marcin T. Zdrenka),
  • rozmowy o aktualności obserwacji Edmunda Burke'a (Paweł Hanczewski, Adam Grzeliński),
  • opowieści o muzycznych pasjach Fryderyka Nietzschego (Piotr Domeracki, Weronika Domeracka, Kinga Kaśkiewicz, Marcin T. Zdrenka).

 Można posłuchać tutaj: https://www.buzzsprout.com/872089 oraz na Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Overcast, Google Podcasts i innych serwisach podkastowych.

więcej informacji

zdjęcie

Ogólnopolska konferencja studenko-doktorancka

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej: Internet jako przestrzeń relacji społecznych – szanse, ograniczenia, perspektywy organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Pedagogów WFiNS Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Koło Naukowe Humanistyki Cyfrowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 stycznia 2021 r. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom przebiegać będzie ona w trybie online, co również umożliwi wymianę naukowych poglądów i dyskusję.

więcej informacji

zdjęcie

Zasady działania Biblioteki i Archiwum

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia za publikacje dla pracowników WFiNS

Rektor UMK przyznał naukowcom stypendia za wysokopunktowane publikacje. Wśród nich jest wielu pracowników WFiNS:

więcej informacji

zdjęcie

Troje pełnomocników rektora

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Informacja dla pracowników dotycząca zasad informowania o kwarantannie

Szanowni Państwo,

w związku z  obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 chciałbym Państwa poinformować o podstawowych regulacjach dotyczących kwarantanny i procedury informowania pracodawcy o jej odbywaniu.  Zgodnie  z art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) kwarantanna jest środkiem zapobiegawczym mającym na celu zapobieżenie szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych poprzez odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie.

W przypadku wydania przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego decyzji o konieczności poddania się kwarantannie procedura informowania pracodawcy na UMK wygląda następująco:

Pracownik, który został skierowany na kwarantannę, informuje swojego bezpośredniego przełożonego o nieobecności w pracy z powodu kwarantanny telefonicznie lub mailowo.

  1. Bezpośredni przełożony przekazuje do Działu Spraw Pracowniczych (w części toruńskiej na adres: kwarantanna@umk.pl) lub do Działu Spraw Pracowniczych Collegium Medicum (na adres: kwarantanna1@cm.umk.pl) informację o objęciu pracownika kwarantanną z podaniem okresu jej odbywania.
  2. W przypadku możliwości wykonywania pracy bezpośredni przełożony przesyła wniosek o wyrażenie zgody na pracę zdalną dla pracownika w tym samym mailu.
  3. Pracownik po otrzymaniu pisemnej decyzji o kwarantannie z Sanepidu przesyła skan tej decyzji do Działu Płac (w części toruńskiej na adres: dplace@umk.pl) lub do Działu Płac Collegium Medicum (na adres: place@cm.umk.pl).
  4. Obowiązek kwarantanny może powstawać z mocy prawa np. dla osób powracających do kraju, po przekroczeniu granicy. W tym wypadku organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji o skierowaniu na kwarantannę. O odbywaniu kwarantanny pracownik jest zobowiązany powiadomić swojego przełożonego. Ponadto w terminie 3 dni od zakończenia kwarantanny pracownik jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie potwierdzające odbycie kwarantanny i przesłać je do Działu Płac (w części toruńskiej na adres: dplace@umk.pl) lub do Działu Płac Collegium Medicum (na adres: place@cm.umk.pl) – oświadczenie dostępne na stronie internetowej Działu Płac/Działu Płac CM.

 

Z wyrazami szacunku

Rektor

prof. dr hab. Andrzej Sokala

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Zasady pracy dziekanatu od 19 października

więcej informacji

zdjęcie

Inauguracyjne reminiscencje

Tradycyjny wykład inauguracyjny wygłoszony przez prof. Marka Jakubowskiego pt. "O idei misji dziejowej Polaków" na naszym Wydziale przyjął nową formę. 
 
Zachęcamy do obejrzenia!
Mamy nadzieję, że powyższe oraz ogólne pandemiczne okoliczności nie pozbawią nas radości z nowego roku akademickiego.
Vivat Academia!

więcej informacji

zdjęcie

Nasi wykładowcy inspirują

W dniach 28-29 września odbył się w Warszawie Festiwal Inspiracji 2020, który organizatorzy opisują jako "...wyjątkową okazję do tego, aby osobiście wysłuchać i przeżyć 24 konkursowe mowy w 6 kategoriach Biznesu i kompetencji przyszłości". Wśród mówców w tegorocznej edycji znaleźli się prof. Arkadiusz Karwacki, który opowiadał o godności i wysokiej jakości życia w pracy jako sukcesie jutra oraz prof. Tomasz Szlendak, który tematem swojej mowy uczynił problem przyszłości związków międzyludzkich. Z przyjemnością możemy poinformować, że wystąpienie prof. Szlendaka otrzymało Nagrodę Jury w kategorii "Mowa Roku". 

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Konferencja naukowa pt. „Opieka i wychowanie. Dziedzictwo idei teoretycznych i ich praktyczne implikacje"

Dnia 16 października 2020 roku odbędzie się Konferencja naukowa pt. „Opieka i wychowanie. Dziedzictwo idei teoretycznych i ich praktyczne implikacje". Organizatorami tego spotkania naukowego są: Sekcja Historii Pedagogiki KNP PAN, Katedra Historii Nauk Pedagogicznych UMK oraz Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej KUL. Konferencja jest okazją do wymiany poglądów na temat stanu i planowanych kierunków badań nad historią teorii i praktyki opiekuńczo-wychowawczej. Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem programu Microsoft Teams.

Program konferencji

więcej informacji

zdjęcie

UNI-KOM-PAS 2 - II edycja

W bieżącym roku akademickim realizowana będzie druga edycja projektu Uni-Komp-As 2 dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych. Projekt ma na celu rozwój kompetencji potrzebnych na rynku pracy i oferuje studentom udział w warsztatach miękkich oraz w zawodowych kursach certyfikowanych.

Więcej informacji

Serdecznie zapraszamy!

więcej informacji

zdjęcie

Składanie wniosków stypendialnych - procedura

więcej informacji

zdjęcie

Program dla Kół Naukowych

W związku z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2020 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”: https://www.gov.pl/web/nauka/program-studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje zapraszamy zainteresowane koła naukowe do zgłaszania projektów na załączonym formularzu do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich: kolanaukowe@umk.pl  w terminie do 16 października 2020 roku.

więcej informacji

zdjęcie

List Prorektorów do Studentek i Studentów

więcej informacji

zdjęcie

Najlepsi na wydziale

Dziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, po zasięgnięciu opinii Rady Dziekańskiej, przyznał tytuły najlepszego studenta i absolwenta Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych. 

 

więcej informacji

zdjęcie

Plany zajęć

Wszystkie terminy zajęć dostępne są w USOSie. 

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat Dziekana

Drodzy Studenci, 

 Zgodnie z zapisami zawartymi w Zarządzeniu Nr 178 Rektora UMK z dnia 8 września 2020 r., w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo studentów i pracowników Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, Dziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK informuje o warunkach i organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

więcej informacji

zdjęcie

Semestr zimowy z kształceniem zdalnym

Komunikat dotyczący organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

więcej informacji

zdjęcie

Wytyczne dotyczące badań na ludziach w okresie pandemii

Podczas pandemii wszelkie badania w bezpośrednim kontakcie z osobami badanymi prowadzi się według wytycznych zawartych w pliku “Rekomendacje prowadzenia badań (16 KB)”. Prowadzenie badań w budynkach należących do Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych wymaga wystąpienia o pozwolenie do Dziekana Wydziału. Dodatkowo wnioski, które składane są do Komisji Etyki muszą być uzupełnione o wypełniony i zeskanowany załącznik o zapoznaniu się z powyższymi procedurami.

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

więcej informacji

zdjęcie

Ocena zajęć dydaktycznych

22 czerwca zostały otwarte kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych realizowanych w semestrze letnim oraz w całym roku akademickim 2019/2020.

więcej informacji

zdjęcie

Procedura obron tradycyjnych - informacje dla studentów i promotorów

Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego  (zgodnie z Zarządzeniem nr 126 Rektora UMK z dnia 4.06.2020r.)

Warunkiem wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego (magistra lub licencjata) jest zrealizowanie programu studiów, uzyskanie odpowiedniej liczby pkt. ECTS oraz wpisanie przez prowadzących wszystkich ocen w systemie USOS.

więcej informacji

zdjęcie

Procedura obron zdalnych - informacje dla studentów i promotorów [aktualizacja]

Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w zakresie przeprowadzania i dokumentowania egzaminu w formie zdalnej (zgodnie z Zarządzeniem Nr 94 Rektora UMK z dnia 4.05.2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 125 Rektora UMK z 4 czerwca 2020 )  

więcej informacji

zdjęcie

Uruchamiamy Wirtualny Dziekanat

Wychodząc naprzeciw potrzebom wywołanym przez pandemię COVID-19, uruchamiamy dla Państwa Wirtualny Dziekanat. Będziemy odpowiadać na Państwa pytania dotyczące pomocy materialnej, toku studiów, warunków, repet, opłat i innych trudnych spraw studenckich.  Wirtualny Dziekanat funkcjonuje w aplikacji Microsoft Teams. 

więcej informacji

zdjęcie

Pamiętniki z czasów koronawirusa

Z dr. hab. Arkadiuszem Karwackim, prof. UMK, toruńskim koordynatorem projektu „Życie codzienne w czasach koronawirusa – konkurs na pamiętniki” rozmawia Ewa Walusiak-Bednarek.

więcej informacji

zdjęcie

Lek na lęk - z psychologiem o pandemii

- Gdy ludzkość w skali globu mierzy się w tym samym czasie z podobnym zagrożeniem, to w pewnym zakresie każdy z nas stoi przed odmiennym i nieporównywalnym układem trudności. Istotną bowiem rolę odgrywa znaczenie, jakie każdy z nas nadaje tej sytuacji - o lękach, strachach, ale i jasnych stronach życia w cieniu koronawirusa opowiada dr n. med. Kamila Łaszewska z Katedry Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMK.

więcej informacji

Archiwum