KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Stypendia rektora za publikacje

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje.

więcej informacji

zdjęcie

Laureaci konkursu BELL

Celem konkursu BELL: BEST E-LEARNING LECTURER było stworzenie oferty zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na potrzeby kształcenia zdalnego na Uniwersytecie w formie kursu e-learningowego. W konkursie mogli wziąć udział nauczyciele akademiccy i doktoranci Uniwersytetu.

Konkurs zakłada finansowanie projektów obejmujących przygotowanie: (a) kursów e-learningowych w języku polskim lub angielskim, realizowanych na kierunkach przypisanych do dyscyplin związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi, (b) kursów e-learningowych w języku angielskim, stanowiących ofertę dla studentów Uniwersytetu oraz uczelni wchodzących w skład sieci Young Universities for the Future of Europe (YUFE), których główny temat realizuje zagadnienia związane z priorytetowymi obszarami YUFE.

więcej informacji

zdjęcie

Prodziekani mianowani

Rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Sokala wręczył mianowania na stanowiska prodziekanów na kadencję 2020-2024.

Uroczystość odbyła się 8 lipca o godzinie 12.00 w Auli UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Wytyczne dotyczące badań na ludziach w okresie pandemii

Podczas pandemii wszelkie badania w bezpośrednim kontakcie z osobami badanymi prowadzi się według wytycznych zawartych w pliku “Rekomendacje prowadzenia badań (16 KB)”. Prowadzenie badań w budynkach należących do Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych wymaga wystąpienia o pozwolenie do Dziekana Wydziału. Dodatkowo wnioski, które składane są do Komisji Etyki muszą być uzupełnione o wypełniony i zeskanowany załącznik o zapoznaniu się z powyższymi procedurami.

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

więcej informacji

zdjęcie

"Inter disciplinas excellentia” - Zespół ds. Badań nad Bezdomnością

Dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska wraz z dr hab. Beatą Borowską-Besztą, prof. UMK i dr Anną Kolą otrzymały grant naukowy UMK w konkursie na zespół badawczy pt. „Inter disciplinas excellentia”. W ramach tego grantu powstał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Interdyscyplinarny Zespół ds. Badań nad Bezdomnością (IZBB). Kierownikiem projektu badawczego i grantu jest dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska.

więcej informacji

zdjęcie

"Inter Disciplinas Excellentia" - Percepcja treści pochodzących z big social data inwestorów indywidualnych

Międzywydziałowy zespół badawczy "Percepcja treści pochodzących z big social data inwestorów indywidualnych", którego liderem został dr hab. Tomasz Kruszewski, prof. UMK, otrzymało wyróżnienie w konkursie Inter Disciplinas Excellentia IDUB.

 

więcej informacji

zdjęcie

"Inter disciplinas excellentia” - Pracownia Badań nad Obcością i Wykluczeniem

Zespół w składzie: dr Marta Chojnacka, dr Anna Kola, dr Tomasz Markiewka, mgr Maria Przybylska oraz mgr Michał Bomastyk otrzymał grant UMK na interdyscyplinarne badania w konkursie "Inter Disciplinas Excellentia",

więcej informacji

zdjęcie

Nasza reprezentacja we władzach centralnych Polskiego Towarzystwa Informatycznego

27 czerwca 2020 r. odbył się XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Informatycznego - największego towarzystwa naukowego w Polsce.

 

więcej informacji

zdjęcie

Nagrody Rektora dla pracowników administracji

23 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

więcej informacji

zdjęcie

Science Bridges // Sztuczna inteligencja: rys historyczny i nowe trendy

 

więcej informacji

zdjęcie

Ocena zajęć dydaktycznych

22 czerwca zostały otwarte kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych realizowanych w semestrze letnim oraz w całym roku akademickim 2019/2020.

więcej informacji

zdjęcie

Niewidza(l)ne. Kobiety i historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydano właśnie książkę pod redakcją Aleksandry Derry, Anny Koli i Wojciecha Piaska pt. Niewidza(l)ne. Kobiety i historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5237/niewidzialne-kobiety-i-historia-uniwersytetu-mikolaja-kopernika-w-toruniu

więcej informacji

zdjęcie

Sukces Logic and Logical Philosophy w Scopusie i Scimago

W najnowszej odsłonie rankingu Scopus za rok 2019, redagowany przez pracowników Katedry Logiki i wydawany przez UMK kwartalnik "Logic and Logical Philosophy" znalazł się wśród 22 procent najlepszych czasopism filozoficznych.

CiteScore™ 2019 for Journal "Logic and Logical Philosophy". Calculated by Scopus on 6 May 2020. Available from https://www-1scopus-1com-1010c8coj0de2.han3.uci.umk.pl/sourceid/21100204110?origin=resultslist#tabs=1

Natomiast w najnowszej odsłonie rankingu czasopism naukowych SJR (Scimago Journal Rank) za rok 2019, redagowany przez pracowników Katedry Logiki i wydawany przez UMK kwartalnik "Logic and Logical Philosophy" uplasował się na 84 miejscu wśród 602 czasopism z filozofii, tj. znalazł się wśród 14 procent najlepszych filozoficznych czasopism. Ponadto, kwartalnik LLP znalazł się na pierwszym miejscu wśród filozoficznych czasopism wydawanych w Europie wschodniej.

Linki:
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1211&area=1200&type=j&page=2&total_size=602
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1211&area=1200&type=j&country=Eastern%20Europe

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs o tytuł najlepszego studenta i absolwenta

Procedura postępowania przy składaniu wniosków o przyznanie wyróżnień oraz  tytułów najlepszego studenta i absolwenta WFiNS w r. akad. 2019/2020

 1. Wnioski przyjmowane są w formie elektronicznej (podpisany skan wniosku oraz skany dokumentów poświadczających osiągnięcia).
 1. Średnia ocen zostanie potwierdzona przez pracownika dziekanatu.
 1. Osiągnięcia wymienione we wniosku należy ponumerować zgodnie
  z numeracją dokumentów je potwierdzających (nr załączników).
 1. Skany wniosków oraz załączników student powinien przesłać drogą mailową. W dziekanacie Bielany do  p. Doroty Jagielskiej (dori@umk.pl) – studenci i absolwenci kierunków w Instytucie Nauk Pedagogicznych i Instytucie Badań Informacji i Komunikacji. W dziekanacie Centrum do:
 • p. Joanny Salamończyk (gregor@umk.pl) – studenci i absolwenci socjologii s1, filozofii s1 i medioznawstwa s1
 • p. Anny Dąbrowskiej (annad@umk.pl) – studenci i absolwenci kognitywistyki s1 i s2, socjologii s2 oraz studenci MISH-S
 • p. Wiolety Młodziejewskiej (w.mlodziejewska@umk.pl) – studenci i absolwenci filozofii s2, dziennikarstwa i komunikacji społecznej s1 i s2
 • p. Anny Uzarskiej (auzarska@umk.pl) – studenci psychologii sj.
 1. Termin przyjmowania wniosków - 10 września 2020 r.
 1. Ogłoszenie wyników – 23 września 2020 r.

więcej informacji

zdjęcie

Nagrodzeni za publikacje

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje.

więcej informacji

zdjęcie

Egzaminy w sesji letniej

Zgodnie ze znowelizowaną organizacją roku akademickiego zajęcia zdalne i sesja zdalna odbywa się w terminach przewidzianych wcześniej dla zwykłych zajęć. Zdalna sesja egzaminacyjna rozpoczyna się zatem 23 czerwca i trwa do 6 lipca.

 
 

więcej informacji

zdjęcie

Procedura obron tradycyjnych - informacje dla studentów i promotorów

Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego  (zgodnie z Zarządzeniem nr 126 Rektora UMK z dnia 4.06.2020r.)

Warunkiem wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego (magistra lub licencjata) jest zrealizowanie programu studiów, uzyskanie odpowiedniej liczby pkt. ECTS oraz wpisanie przez prowadzących wszystkich ocen w systemie USOS.

więcej informacji

zdjęcie

Procedura obron zdalnych - informacje dla studentów i promotorów [aktualizacja]

Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w zakresie przeprowadzania i dokumentowania egzaminu w formie zdalnej (zgodnie z Zarządzeniem Nr 94 Rektora UMK z dnia 4.05.2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 125 Rektora UMK z 4 czerwca 2020 )  

więcej informacji

zdjęcie

Dr Anna Kola w międzynarodowym zespole

Dr Anna Maria Kola z Katedry Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej INP została ekspertką w zespole roboczym Towards a European Approach for Micro-credentials powołanym przez Komisarz ds. Innowacji, Badań naukowych, Kultury, Edukacji i Młodzieży - Mariyę Gabriel.

więcej informacji

zdjęcie

Informacje dotyczące kształcenia i dydaktyki

Informacje, dotyczące kształcenia i dydaktyki w bieżącym roku akademickim wynikające z zarządzeń Rektora UMK* i rekomendacji Władz Rektorskich UMK:

 • Do końca semestru letniego 2019/2020 wszystkie zajęcia będą realizowane w formie zdalnej. Wyjątek stanowią te zajęcia, które nie mogły być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia odbywają się w formie:
  • zdalnej (asynchronicznej np. napisanie eseju lub synchronicznej: forma ustna lub pisemna);
  • tradycyjnej, z uwagi na „ograniczenia techniczne studenta lub specyfikę przedmiotu”, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

więcej informacji

zdjęcie

Radosław Sojak dziekanem na kadencję 2020-24

1 czerwca rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Sokala wręczył nominacje nowym dziekanom wydziałów w kadencji 2020-2024.

więcej informacji

zdjęcie

Zasady powrotu do akademików

Na podstawie § 9 ust. 6  zarządzenia nr 109 Rektora UMK z dnia 27 maja 2020 r. ze zmianami zostały ustalone szczegółowe zasady korzystania z domów studenckich w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r.

więcej informacji

zdjęcie

Wyniki konkursów CRUSH

7 maja 2020 r. Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza ogłosiła wyniki dwóch konkursów na badania wokół epidemii COVID-19. Łącznie wyłoniono 14 laureatów.

więcej informacji

zdjęcie

Prof. Przyborowska prorektorem ds. studenckich

Rektor elekt wręczył powołania prorektorom UMK na kadencję 2020-2024.

więcej informacji

zdjęcie

Uruchamiamy Wirtualny Dziekanat

Wychodząc naprzeciw potrzebom wywołanym przez pandemię COVID-19, uruchamiamy dla Państwa Wirtualny Dziekanat. Będziemy odpowiadać na Państwa pytania dotyczące pomocy materialnej, toku studiów, warunków, repet, opłat i innych trudnych spraw studenckich.  Wirtualny Dziekanat funkcjonuje w aplikacji Microsoft Teams. 

więcej informacji

zdjęcie

Pamiętniki z czasów koronawirusa

Z dr. hab. Arkadiuszem Karwackim, prof. UMK, toruńskim koordynatorem projektu „Życie codzienne w czasach koronawirusa – konkurs na pamiętniki” rozmawia Ewa Walusiak-Bednarek.

więcej informacji

zdjęcie

Lek na lęk - z psychologiem o pandemii

- Gdy ludzkość w skali globu mierzy się w tym samym czasie z podobnym zagrożeniem, to w pewnym zakresie każdy z nas stoi przed odmiennym i nieporównywalnym układem trudności. Istotną bowiem rolę odgrywa znaczenie, jakie każdy z nas nadaje tej sytuacji - o lękach, strachach, ale i jasnych stronach życia w cieniu koronawirusa opowiada dr n. med. Kamila Łaszewska z Katedry Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Nagrodzeni za publikacje

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika po raz kolejny przyznał stypendia naukowcom, których prace zostały opublikowane w wysoko punktowanych czasopismach.

więcej informacji

zdjęcie

Uniwersytet wydrukuje przyłbice

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu będą wytwarzane przyłbice dla ochrony personelu medycznego oraz elementy do respiratorów. Uczelnia będzie też przekazywać do swoich szpitali maseczki jednorazowe.

więcej informacji

zdjęcie

List dziekana do studentów

Szanowni Studenci,
Drodzy Państwo,

W nadchodzącym czasie UMK będzie realizować kształcenie w trybie zdalnym. Pierwsze dwa tygodnie poświęciliśmy na zebranie informacji dotyczącej wszystkich prowadzonych na Uniwersytecie zajęć. Przedwczoraj ukazało się w tej sprawie stosowne Zarządzenie Rektora, zaś wczoraj wieczorem pracownicy naszego Wydziału otrzymali szczegółowe instrukcje postępowania w tym względzie.

więcej informacji

Archiwum