Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Wyjaśnienia wybranych przepisów Regulaminu studiów UMK

§  18

1.Warunkiem zaliczenia semestru lub roku studiów jest uzyskanie zaliczenia zajęć, zdanie wszystkich egzaminów oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS określonych planem studiów lub Indywidualnym Planem Studiów.

 

Rekomenduje się realizowanie i zaliczanie przedmiotów zgodnie z planem studiów.

Jednocześnie dopuszcza się możliwość realizacji zajęć z danego modułu (wyłącznie zajęcia fakultatywne i ogólnouniwersyteckie) w wyższym wymiarze pod warunkiem, że zajęcia dotyczą tego samego modułu, obciążenia studenta w poszczególnych semestrach są proporcjonalne, a student uzyskuje w danym roku akademickim co najmniej 60 ECTS.

§   29

1.Na wniosek studenta, złożony w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku lub semestru, dziekan może zaliczyć określone w planie studiów zajęcia, w tym ogólnouniwersyteckie, na podstawie zajęć, które student odbył na Uniwersytecie lub innej uczelni, w tym zagranicznej.

3. Podejmując decyzję w sprawie zaliczenia zajęć, dziekan uwzględnia efekty uczenia się uzyskane na Uniwersytecie albo w innej uczelni w wyniku realizacji zajęć odpowiadających zajęciom określonym w programie studiów kierunku, na którym student studiuje. Warunkiem zaliczenia zajęć jest stwierdzenie zbieżności efektów uczenia się.

 

Zajęcia będą zaliczone jeśli realizują zbieżne efekty uczenia się. Student może złożyć wniosek o zaliczenie zajęć ogólnouniwersyteckich jako zajęć fakultatywnych. Wniosek będzie zaopiniowany pozytywnie, jeśli efekty uczenia się przedmiotu z modułu zajęć ogólnouniwersyteckich i są zbieżne z efektami uczenia się przedmiotów z modułu zajęć fakultatywnych.

§   39

1. W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru lub roku, wydaje się decyzję o:

 1) warunkowym wpisaniu na wyższy semestr lub rok studiów, albo

2) zezwoleniu na powtarzanie semestru lub roku studiów, albo

3) skreśleniu z listy studentów.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wydaje dziekan na wniosek studenta złożony w terminie 7 dni od upływu terminu zaliczenia semestru lub roku.

5. Student, który wpisany został warunkowo na wyższy semestr lub rok studiów, zobowiązany jest zdać egzaminy i uzyskać zaliczenia z zaległych przedmiotów w terminie wyznaczonym przez dziekana. Przepis § 35 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

7. Dziekan, po uzyskaniu opinii właściwego wydziałowego organu samorządu studenckiego, może ustalić szczegółowe zasady warunkowego wpisania studenta na wyższy semestr lub rok studiów, w tym w szczególności określić maksymalną liczbę zajęć realizowanych w ramach warunkowego wpisu.

 

Student może wnioskować o realizację maksymalnie 4 przedmiotów (w tym dwóch kierunkowych) w ramach wpisu warunkowego (zob. Uchwała Rady Dziekańskiej z 17 listopada 2020 r.)

Student składa wniosek o wpis warunkowy i wskazuje, czy zajęcia wymagają powtarzania. Jeśli student nie wskaże, czy przedmiot wymaga powtarzania czy nie, w odniesieniu do wykładów kończących się egzaminem termin zaliczenia to 20 listopada, w odniesieniu do zajęć typu laboratorium, konwersatorium, ćwiczenia itp. termin zaliczenia to 28 lutego (dla zajęć w semestrze zimowym)  i 20 września (dla zajęć w semestrze letnim).

Wnioski zwyczajowo opiniują wicedyrektorzy instytutów, którzy – po uzgodnieniu z prowadzącym – mogą wskazać termin zaliczenia przedmiotu.

Za zajęcia powtarzane student wnosi opłatę jednorazową.

§   42

1.W ramach Indywidualnego Planu Studiów studentowi zapewnia się indywidualny dobór treści i form kształcenia oraz opiekę dydaktyczno-naukową.

2. Indywidualny dobór treści i form kształcenia polega na:

1) rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku lub specjalności;

2) łączeniu dwu lub więcej specjalności;

3) udziale studenta w pracach badawczych;

4) zmianie planu studiów w związku z odbywaniem części studiów lub praktyki w innej uczelni lub instytucji, w tym zagranicznej;

5) zmianie planu studiów w związku z przyjęciem na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się i standardów kształcenia, o ile zostały dla danego kierunku ustalone;

6) w przypadku studentów studiujących w ramach Programu kariera dwutorowa – zmianie planu studiów w zakresie pozwalającym na kontynuowanie i rozwijanie kariery sportowej z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się, w tym w szczególności wydłużeniu okresu studiowania.

3. W celu sprawowania opieki dydaktyczno-naukowej dziekan powołuje opiekuna.

4. Dziekan, po zasięgnięciu opinii rady dziekańskiej, określa kryteria przyznawania oraz zasady studiowania w ramach Indywidualnego Planu Studiów.

 

Indywidualny Plan Studiów dopuszcza nie tylko elastyczne podejście do planu studiów, ale także realizowanie zajęć spoza programu studiów bez konieczności ponoszenia kosztów finansowych z tego tytułu. Plan student przygotowuje z opiekunem naukowym na cały okres trwania studiów. Można dokonywać w nim zmian przed kolejnym rokiem akademickim, a w sytuacjach wyjątkowych również w trakcie trwania roku akademickiego. Szczegóły dotyczące kryteriów przyznawania i zasad studiowania w ramach IPS na WFiNS określa Uchwała Rady Dziekańskiej z dnia 16 czerwca 2020.

§  44

„1. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności studentom osiągającym wysokie wyniki w nauce, dziekan może wyrazić zgodę na udział w wybranych zajęciach bezpośrednio wyższych semestrów lub lat studiów”.

 

Wnioskowanie o możliwość realizacji zajęć z wyższego roku odnosi się do szczególnie do studentów osiągających dobre wyniki w nauce.

Student powtarzający rok może ubiegać się o możliwość  realizacji zajęć z roku bezpośrednio wyższego.

Student powtarzający rok może uzyskać zgodę na realizację maksymalnie trzech zajęć z roku wyższego (z wyłączeniem seminarium dyplomowego).

§  45

1.Jeżeli względy organizacyjne na to pozwalają, dziekan może wyrazić zgodę na udział studenta w zajęciach nieobjętych programem studiów.

2.Za zajęcia, o których mowa w ust. 1, Uniwersytet pobiera opłaty zgodnie z zasadami określonymi w przepisach, o których mowa w § 65.

Student realizujący zajęcia spoza programu studiów musi złożyć wniosek do dziekana i zgodnie z Regulaminem studiów UMK będzie zobligowany do uiszczenia za nie płatności.