Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Procedura dyplomowania zgodnie z Zarządzeniem nr 175 Rektora UMK z dnia 25.09.2023 r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO
(Procedura obron zgodnie z Zarządzeniem nr 175 Rektora UMK z dnia 25.09.2023 )

  1. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu zawodowego następuje na wniosek studenta, który zaliczył zajęcia objęte programem studiów z wyjątkiem seminarium, złożony w terminie minimum 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
  2. Student składa wniosek w USOSweb o następującej treści:
    „Wnoszę o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego. Pracę dyplomową pod tytułem „……………………. ” przygotowałem/ałam pod kierunkiem „…………………”. We wniosku student wpisuje tytuł pracy dyplomowej, imię i nazwisko promotora, załącza skan podpisanego przez promotora oświadczenia. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 (ZR.175.2023 – załacznik nr 2 , ZR.175.2023 – załacznik nr 2-skonwertowany) do zarządzenia.
  3. Pracownik dziekanatu sprawdza, czy student uzyskał zaliczenia, zdał egzaminy i zaliczył obowiązkowe praktyki przewidziane w programie studiów (z wyjątkiem seminarium).
  4. Dziekan rozpatruje wniosek studenta w USOSadm.
  5. Dziekan, wyznacza recenzenta, powołuje komisję egzaminacyjną i ustala termin egzaminu.
  6. Pracownik dziekanatu wprowadza do USOSadm tytuł pracy, dane promotora i recenzenta oraz termin egzaminu.

Student – po wprowadzeniu przez pracownika dziekanatu danych pracy dyplomowej:
a) składa w APD elektronicznie oświadczenia następującej treści:
– „Świadomy odpowiedzialności prawnej, oświadczam, że niniejsza praca została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.”,
– „Oświadczam, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.”;
b) wprowadza do APD:
– tytuł pracy w języku polskim – jeżeli język oryginału jest inny niż polski,
– tytuł pracy w języku angielskim – jeżeli język oryginału jest inny niż angielski,
– streszczenie pracy i słowa kluczowe w języku oryginału,
– streszczenie pracy i słowa kluczowe w języku polskim – jeżeli język oryginału jest inny niż polski,
– elektroniczną wersję pracy dyplomowej, przygotowaną zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 3 do zarządzenia.

8. Promotor sprawdza poprawność i kompletność danych dotyczących pracy dyplomowej wprowadzonych przez studenta do APD i sprawdza pracę w JSA.
9. Jeżeli w ocenie promotora praca nie budzi wątpliwości co do jej oryginalności promotor:
a) akceptuje w APD raport z badania antyplagiatowego;
b) składa w APD oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem. Znam wynik raportu z badania antyplagiatowego przeprowadzonego w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i stwierdzam, że praca spełnia warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego”;
c) wystawia ocenę z seminarium;
d) kieruje pracę do recenzji
10. Promotor i recenzent, nie później niż trzy dni przed terminem egzaminu dyplomowego, sporządzają i zatwierdzają recenzję w APD. Zatwierdzenie recenzji jest równoznaczne z jej elektronicznym podpisem.
11. Pracownik dziekanatu wylicza w USOSadm średnią ocen ze studiów i udostępnia elektroniczny protokół egzaminu dyplomowego przewodniczącemu komisji.
12. Przewodniczący komisji sporządza w APD protokół z egzaminu dyplomowego. Członkowie komisji niezwłocznie zatwierdzają protokół w APD. Podpisy członków komisji zastępuje się ich uwierzytelnieniem w APD.