KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

System oceny pracowników

Informacja od Kanclerza UMK, dra Tomasza Jędrzejewskiego

Szanowni Państwo,

od października 2021 r. rozpocznie się okresowa ocena pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W tym celu powstał elektroniczny System Oceny Pracowników (SOP), z pomocą którego dokonywana będzie okresowa ewaluacja pracowników. Kryteria, tryb i podmioty dokonujące oceny okresowej określa pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rektorską oraz uzgodnione ze związkami zawodowymi zarządzenie Rektora nr 190 z 28 września 2021 r. Ocena obejmuje trzy grupy zatrudnionych na Uniwersytecie osób, tj. pracowników administracji, pracowników inżynieryjno-technicznych i bibliotekarzy.

Pierwsza ocena okresowa pracownika obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. We wstępnym etapie ewaluacji, jeszcze w 2021 r., weźmie udział tylko kilka komórek administracji i jednostek organizacyjnych, których kierownicy wyrazili chęć sprawdzenia narzędzia w kierowanych jednostkach, poddając się również ocenie. Będzie to faza pozwalająca na przetestowanie narzędzia stworzonego specjalnie dla pracowników naszego Uniwersytetu oraz wprowadzenie modyfikacji, jeśli okażą się niezbędne. Dopiero w drugim kroku nastąpi główny etap oceny okresowej pracowników, który zostanie rozłożony w czasie do końca roku 2024. Docelowo ewaluacja pracownika niebędącego nauczycielem akademickim będzie odbywała się nie rzadziej niż co 4 lata. Ocena będzie prowadzona elektronicznie, a poprzedzi ją szkolenie z samego procesu ewaluacji, które od 4 października dostępne będzie na platformie Moodle pod nazwą “Ocena 2021” (w zakładce “Szkolenia ogólnouniwersyteckie”). Podmiotem odpowiedzialnym za dokonanie oceny będzie komisja oceniająca ds. pracowników, w skład której wejdą: osoba wskazana przez rektora w przypadku pracowników inżynieryjno-technicznych i bibliotekarzy lub kanclerza w przypadku pracowników administracji jako przewodnicząca, bezpośredni przełożony pracownika oraz specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Powołana zostanie również komisja odwoławcza.

Powstanie systemu ewaluacji wpisuje się w realizację celów strategicznych Uniwersytetu, a jego wprowadzenie służy wypracowaniu modeli kompetencyjnych dla wszystkich stanowisk we wszystkich grupach pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, aby finalnie stworzyć wystandaryzowany system rekrutacyjny. Dodatkowo pozwoli też sprofilować kompetencje pracowników, zidentyfikować luki w tym zakresie i przygotować system szkoleń w celu ich uzupełnienia, zobrazować potencjał rozwojowy pracownika oraz opracować system motywacyjny dostosowany do oczekiwań pracowników. Funkcjonowanie systemu umożliwi osiągnięcie większej efektywności pracy. Pozwoli także docenić osoby, które w wyróżniający sposób wypełniają swoje obowiązki.

Szczegóły dotyczące systemu oceny pracowników dostępne są w broszurze informacyjnej.

Z wyrazami szacunku
Dr Tomasz Jędrzejewski
Kanclerz UMK

Ocena nienauczycieli

Aktualne akty prawne:

ZR Nr 190.2021

Załączniki do ZR Nr 190

ZK Nr 31.2021