KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Informacje dotyczące kształcenia i dydaktyki

obrazek: fot.Andrea Piacquadio]
fot. Andrea Piacquadio

Informacje, dotyczące kształcenia i dydaktyki w bieżącym roku akademickim wynikające z zarządzeń Rektora UMK* i rekomendacji Władz Rektorskich UMK:

 • Do końca semestru letniego 2019/2020 wszystkie zajęcia będą realizowane w formie zdalnej. Wyjątek stanowią te zajęcia, które nie mogły być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia odbywają się w formie:
  • zdalnej (asynchronicznej np. napisanie eseju lub synchronicznej: forma ustna lub pisemna);
  • tradycyjnej, z uwagi na „ograniczenia techniczne studenta lub specyfikę przedmiotu”, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

 • Istnieje możliwość zmiany warunków przeprowadzenia egzaminu i zaliczenia pod warunkiem wprowadzenia zmian w sylabusie i przy akceptacji Dziekana Wydziału.
 • Obrony prac dyplomowych odbywają się zdalnie. Reguluje je Zarządzenie nr 94 Rektora UMK z 4 maja 2020 r. Szczegóły dotyczące dyplomowania i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w formie zdalnej na WFiNS określa odrębna procedura.
 • W przypadku braku możliwości przeprowadzenia obrony pracy dyplomowej w formie zdalnej, istnieje możliwość obrony w formie tradycyjnej, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
 • Aby zapewnić pracownikom i studentom wymagane środki bezpieczeństwa sanitarnego, egzaminy i obrony prac dyplomowych w formie tradycyjnej należy zgłosić minimum 10 dni przed ich terminem do p. Anny Dąbrowskiej annad@umk.pl (Centrum) i p. Doroty Jagielskiej dori@umk.pl (Bielany).
 • Pomocy technicznej przy przeprowadzaniu egzaminów i obron prac dyplomowych w formie zdalnej udzielają: p. Anna Krawczyk ankh@umk.pl (Centrum), p. Waldemar Cieślak wald@umk.pl (Collegium Humanisticum i Instytut Nauk Pedagogicznych
 • Studenci przybywający na egzaminy, obrony, zajęcia powinni zaopatrzyć się w maseczki, rękawiczki, materiały piśmiennicze.
 • Studentom, którzy zostali warunkowo wpisani na wyższy semestr i którym wyznaczony przez dziekana termin do zdania egzaminów i uzyskania zaliczeń z zaległych przedmiotów upływa po dniu 12 marca 2020 r. przedłuża się termin do zdania egzaminów i uzyskania zaliczeń zaległych przedmiotów do dnia 20 września 2020 r.
 • Studentom, którzy uzyskali zgodę na wydłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej i którym wyznaczony termin upływa po dniu 12 marca 2020 r. przedłuża się termin złożenia pracy dyplomowej do dnia 21 sierpnia 2020 r. Złożenie egzaminu dyplomowego może nastąpić do dnia 20 września 2020 r.
 • Egzaminy z zajęć z języka obcego prowadzone w części toruńskiej przez SPNJO odbywają się zdalnie. Więcej szczegółów tutaj: https://www.wfins.umk.pl/wiadomosci/?id=18279
 • Istnieje możliwość zakwaterowania w domu studenckim. Mogą z niej skorzystać przede wszystkim studenci, którzy biorą udział w zajęciach w formie tradycyjnej oraz przygotowujący pracę dyplomową. Więcej szczegółów tutaj: https://www.wfins.umk.pl/wiadomosci/?id=18285
 • Wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas zajęć, egzaminów i korzystania z budynków Uczelni zostały określone w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora UMK Nr 109 z dnia 27 maja 2020 r.
 • Od 1 czerwca 2020 r. działa wypożyczalnia książek w Bibliotece Głównej UMK. Za jej pośrednictwem można również skorzystać z zasobów bibliotek wydziałowych. Pracownicy, doktoranci i studenci mogą również korzystać z czytelni. 

* 1. Zarządzenie Nr 109 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; 

2. Zarządzenie Nr 110 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej oraz sposobu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń;

3. Zarządzenie Nr 94 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w okresie trwania ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CO-V-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 

pozostałe wiadomości