KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Egzaminy z języków obcych

obrazek: fot.Andrea Piacquadio]
fot. Andrea Piacquadio

Zgodnie z  Zarządzeniem nr 110 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27.05.2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej oraz sposobu przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń, egzaminy z zajęć z języka obcego prowadzone w części toruńskiej przez SPNJO odbywają się zdalnie.

Formą zdalną egzaminów objęte będą wszystkie grupy zajęciowe wynikające z programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym).

Egzaminy zdalne będą przeprowadzane w formie ustnej. Każdy student będzie egzaminowany indywidualnie w trybie wideokonferencji. Indywidualne egzaminowanie umożliwi nam identyfikację studenta oraz wyeliminuje korzystanie z różnych niedozwolonych w trakcie egzaminów form pomocy. Studenci zostali już poinformowani o formie i terminach egzaminów. Wszystkie przewidziane efekty nauczania zostaną stosownie zweryfikowane.

Studenci wykluczeni cyfrowo będą mieli zapewnioną możliwość indywidualnego zdawania egzaminu ustnego na terenie SPNJO przy zachowaniu obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. SPNJO sporządziło listę studentów ze wszystkich wydziałów, którzy zgłosili ograniczenia techniczne uniemożliwiające im przystąpienie do egzaminu w formie zdalnej. Lista jest na bieżąco aktualizowana. Egzaminy poprawkowe będą przeprowadzane w takiej samej formule.

pozostałe wiadomości