Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Elżbieta Wieczór
adiunkt
Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 342, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 48 52
e-mail: ewieczor@umk.pl
ORCID: 0000-0002-5632-6179

Zainteresowania:
dr Elżbieta Wieczór - adiunkt


Zainteresowania naukowo-badawcze skupia wokół współczesnych zagadnień pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, strategii dziecięcego uczenia się, edukacji językowej i literackiej, alternatyw w obszarze pedagogiki dziecka, problematyki językowego obrazu świata w narracjach dzieci, świadomości metapoznawczej i metajęzykowej w uczeniu (się), oceniania rozwojowego i trudności w uczeniu się. W nurcie współczesnych badań nad dzieciństwem dokonuje analizy standardów jakości w instytucjach wczesnej opieki i edukacji.Terminy konsultacji:
konsultacje stacjonarne p.342
czwartek w godz. 15-16

możliwość konsultacji - rozmowy w aplikacji Teams
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a85514f231c244c0fa237e3bf813cc33f%40thread.tacv2/conversations?groupId=4ad809f0-11a4-428c-875e-5516a3279940&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zobacz profil w Bazie Wiedzy