Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Elżbieta Wieczór
adiunkt
Katedra Edukacji Wczesnej i Obywatelskiej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 342
tel.: +48-56-611-4852
e-mail: ewieczor@umk.pl
ORCID: 0000-0002-5632-6179

Zainteresowania:
dr Elżbieta Wieczór - adiunkt w Katedrze Edukacji Wczesnej i Obywatelskiej


Zainteresowania naukowo-badawcze skupia wokół współczesnych zagadnień pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, edukacji językowej i literackiej, alternatyw w obszarze pedagogiki dziecka, problematyki językowego obrazu świata w narracjach dzieci, świadomości metapoznawczej i metajęzykowej w uczeniu (się), oceniania rozwojowego i trudności w uczeniu się. W nurcie współczesnych badań nad dzieciństwem dokonuje analizy standardów jakości w instytucjach wczesnej opieki i edukacji.Terminy konsultacji:
urlop wypoczynkowy, konsultacje 28 lipca, w godz. 13-14; 5 sierpnia w godz. 15-16

konsultacje stacjonarne
możliwość konsultacji - rozmowy w aplikacji Teams
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a85514f231c244c0fa237e3bf813cc33f%40thread.tacv2/conversations?groupId=4ad809f0-11a4-428c-875e-5516a3279940&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zobacz profil w Bazie Wiedzy