Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Zasady wpisy warunkowego

Zasady wpisu warunkowego na wyższy rok studiów obowiązujących na WFiNS, w odniesieniu do dopuszczalnej liczby niezaliczonych przedmiotów

Na podstawie §39 Regulaminu studiów – tekst jednolity – Obwieszczenie Nr 2 Rektora UMK z dnia 28 sierpnia 2019 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 227).

  1. Dopuszcza się dwa niezaliczone, kierunkowe przedmioty uprawniające do ubiegania się o warunkowy wpis na wyższy rok studiów;
  2. Dodatkowo student może nie uzyskać zaliczenia z wychowania fizycznego, z języka obcego oraz z BHP;
  3. Przedmioty fakultatywne i zajęcia og6lnouniwersyteckie traktowane są jako przedmioty kierunkowe;
  4. Student może uzyskać wpis warunkowy na wyższy rok, mimo, że ponownie nie zaliczył tego samego przedmiotu;

Uchwała Rada Rady Dziekańskiej (1,79 MB)