Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

TEACHENER

Teachener spotkanie projektoweTEACHENER – Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy to tytuł międzynarodowego projektu, realizowanego w Instytucie Socjologii UMK w ramach partnerstw strategicznych w obszarze szkolnictwa wyższego programu Erasmus+.  Realizowany w latach 2016-2019 projekt ma charakter interdyscyplinarny, uczestniczą w nim instytuty badań społecznych oraz techniczne uczelnie wyższe z Polski, Niemiec, Hiszpanii i Czech. Celem projektu jest wypełnienie luki między naukami społeczno-humanistycznymi a kształceniem na kierunkach technicznych dotyczących energetyki.

Koordynatorem jest dr hab. Piotr Stankiewicz z Instytutu Socjologii UMK, a budżet projektu wynosi 300 tys. euro. Partnerzy wspólnie, pracując w parach „społeczno-technicznych” , tworzą kompleksowe zestawy dydaktyczne,  integrujące wyniki społecznych badań nad energetyką z praktyką kształcenia inżynierów.

Pierwsza część projektu poświęcona była przeglądowi istniejących relacji między naukami społecznymi i humanistycznymi a dydaktyką w obszarze energetyki na uczelniach technicznych w krajach partnerskich (Polsce, Niemczech, Czechach i Hiszpanii). Przeprowadzona ankieta, uzupełniona o wywiady z przedstawicielami badanych jednostek, pozwoliła zidentyfikować luki i deficyty w uwzględnianiu aspektów społeczno-humanistycznych na kierunkach studiów związanych z energetyką, a także poznać oczekiwania kadry akademickiej i studentów w tym zakresie. Dostępny na stronie projektu (https://www.teachener.eu/download-area/) raport pokazuje, że od absolwentów kierunków technicznych wciąż oczekuje się przede wszystkim opanowania wiedzy i kompetencji o charakterze technicznym, a aspekty społeczno-humanistyczne, w tym komptencje miękkie, są marginalizowane).

Przeprowadzone warsztaty z przedstawicielami biznesu, administracji publicznej i instytucji badawczych pokazały, że deficyty w zakresie szerszych, pozatechnicznych kompetencji absolwentów studiów są także problemem dla zatrudniających je instytucji, a pracodawcy skarżą się na brak umiejętności postrzegania przez nowo zatrudnionych pracowników zagadnień energetycznych w szerszym, społecznym kontekście.

By wyjść naprzeciw tym wyzwaniom, w ramach projektu TEACHENER przygotowany został tzw. Edu-Kit: zestaw ośmiu gotowych do użycia programów zajęć dla studentów wraz z wszystkimi materiałami dydaktycznymi, poświęconych właśnie społeczno-humanistycznym aspektom energetyki. Na Edu-Kit składają się następujące propozycje tematów:

  1. Energy awareness. Being aware of the importance of energy (four our life)
  2. Philosophy and ethics of energy development. Fundamental questions behind the use of energy
  3. Energy and the public: the challenge of understanding public responses
  4. Social impact of energy technologies. Assessing social impacts through Social Life Cycle Assessment
  5. Technology assessment. An approach for organising societal discourse on innovative energy technologices
  6. Risk governance approach in smart metering. Smart metering, social risk perception and risk governance
  7. Conflict management. Understanding and managing conflicts on energy technologies
  8. Decentralised energy systems. Social aspects of energy production and use.

Wszystkie zestawy zostały przygotowane w języku angielskim. Zostaną one udostępnione na specjalnej platformie edukacyjnej oraz zaprezentowane podczas konferencji kończącej projekt, która odbędzie się w dniach 27-28 czerwca na Politechnice Gdańskiej (https://eia.pg.edu.pl/teachener/conference).

Strona internetowa projektu: www.teachener.eu