Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Innowacje społeczne

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2021 r.
Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie: 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji
Całkowita wartość projektu: 12 896 058,28 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 10 419 629,22 zł.

Wartość projektu dla UMK: 6 352 650,44 zł, w tym wartość dofinansowania z EFRR dla UMK: 5 199 811,86 zł.

 Opis projektu

Celem projektu jest rozwój infrastruktury B+R Konsorcjum Edukacja na Rzecz Innowacyjności Regionu, na które składają się dwie przodujące w regionie kujawsko-pomorskim publiczne uczelnie wyższe: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Lider) oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Partner). Projekt zakłada przede wszystkim stworzenie specjalistycznych laboratoriów i pracowni poprzez doposażenie istniejącej infrastruktury naukowo-badawczej, adaptację i modernizację obiektu UKW (roboty budowlane) w celu stworzenia nowoczesnej przestrzeni wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego.

Przedmiotem przedsięwzięcia w ramach projektu Innowacje Społeczne jest utworzenie przez Członków Konsorcjum sieci zespołów badawczych opracowujących i wdrażających do systemu edukacji i opieki społecznej innowacyjne rozwiązania sprzyjające rozwojowi kapitału ludzkiego i społecznego. Siłą konsorcjum jest jego interdyscyplinarny charakter i przyjęta koncepcja szeroko rozbudowanego partnerstwa, skupiająca w ramach 6 interdyscyplinarnych zespołów badawczych pracowników naukowych z dwóch największych ośrodków naukowo-badawczych regionu (UMK w Toruniu i UKW w Bydgoszczy), reprezentujących szeroko pojęte nauki społeczne, w szczególności: kognitywistykę, eksperymentalną psychologię rozwojową i kliniczną, eksperymentalną pedagogikę społeczną i dydaktykę oraz informatykę.

W wyniku realizacji projektu zespoły robocze działać będą w obrębie następujących Laboratoriów:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  • LNK – Laboratorium Neurokognitywne – zespoły dr Tomasza Komendzińskiego, dr n.med. Martyny Gębskiej-Tołoczko, dr hab. Hanny Solarczyk-Szewc, prof. UMK. Laboratorium zostanie doposażone w aparaturę badawczą służącą do precyzyjniejszych pomiarów oraz łączenia modalności sensorycznych w przypadku badań związanych z edukacją, zwłaszcza z wykorzystaniem fMRI, zlokalizowanego w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:

  • LKR – Laboratorium Rozwoju Kreatywności – pod kierownictwem dr Pawła Trzosa;
  • LPS – Laboratorium Profilaktyki Społecznej – pod kierownictwem prof. Marii Deptuły, obejmujące zespoły dr Blanki Poćwiardowskiej, zespół dr Wioletty Junik, zespół dr Anny Rutkowskiej, zespół dr Jolanty Jarczyńskiej;
  • LAS – Laboratorium Aktywizacji Seniorów – pod kierownictwem dr Iwony Mandrzejewskiej-Smól;
  • LZE – Laboratorium Zmiany Edukacyjnej – pod kierownictwem prof. Ewy Filipiak;
  • LOG – Laboratorium Głosu, Mowy, Komunikacji i Umiejętności Społecznych (LOGOMOKUS) – pod kierownictwem dr Agnieszki Kamyk-Wawryszuk
  • Innowacje Społeczne

Powstała w wyniku przedsięwzięcia infrastruktura B+R będzie również dostępna dla podmiotów spoza konsorcjum, na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z infrastruktury badawczej.

Koordynator projektu po stronie UMK: Dr Tomasz Komendziński

Opiekun projektu w DZFS:
mgr Joanna Oberlan-Maroń
pok.: 105
tel.: (0-56) 611-45-91
fax: (0-56) 611-49-84
e-mail: joannaoberlan@umk.pl