KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

O projekcie

Grant w programie MNiSW-Dialog, pn.  Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej (nr 0028/2019) – konsorcjum: UMK (lider), Uniwersytet SWPS i SGH; koordynator: mgr Anna Mielczarek-Taica, kwota: 676 078 zł.

Cel projektu:

W środowisku uczelni często można spotkać się z opinią, że jedną z najważniejszych barier ograniczających rozwinięcie potencjału pracowników naukowych jest bariera biurokratyczna. Prowadzi to z jednej strony do postulatów radykalnego ograniczenia wszelkiego rodzaju biurokracji uczelnianej, z drugiej zaś do prób stworzenia systemu, w którym część tego rodzaju działań zostaje wyprowadzona poza uczelnie. Żadne z tych rozwiązań, nie ma racji bytu, gdyż, po pierwsze – wydatkowanie publicznych środków wymaga rzetelnej sprawozdawczości i funkcjonowania zgodnie z przepisami prawa, po drugie – przyjęcie czystej logiki rynkowej negatywnie wpływa na instytucje akademickie prowadząc do ich stopniowej erozji.

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na rolę, jaką w rozwoju i codziennym funkcjonowaniu uczelni odgrywa grupa pracowników administracyjnych, a także ich udział w realizacji polityki doskonałości naukowej. Wprawdzie nie odpowiadają oni za merytoryczny kształt realizowanych badań, jednak współtworzą dla nich istotny kontekst instytucjonalny. Ich wiedza, umiejętności i kompetencje, a także system organizacji pracy w decydujący sposób wpływają na jakość procesów wewnątrz instytucji i szeroko rozumianego wsparcia udzielanego pracownikom zaangażowanym w działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą. Co za tym idzie,
również pracownicy poszczególnych pionów administracji mają pośredni wpływ na jakość realizacji procesów dydaktycznego i badawczego oraz ich ostateczne efekty.

Kluczowym założeniem projektu jest przekonanie, że nauka jest przedsięwzięciem zbiorowym, a doskonałość naukowa wymaga współpracy pracowników naukowych i administracyjnych, jak również sprawnego współdziałania pracowników różnych szczebli administracji. Stąd też  zwiększenie wiedzy i kompetencji oraz wzmocnienie motywacji pracowników administracyjnych zatrudnionych w strukturach szkół wyższych powinno przełożyć się na podniesienie efektywności współpracy między pracownikami administracji i pracownikami nauki, a także wewnątrz samych struktur administracji.

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym w Warszawie i składa się z dwóch komponentów:

“Skrojonymi na miarę” szkoleniami, przygotowanymi przez Uniwersytet SWPS w Warszawie, na podstawie kompleksowej diagnozy potrzeb, zostanie objętych ok. 500 uczestników z min. sześciu polskich uczelni: Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie, Politechniki Gdańskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
SGH w Warszawie jest natomiast organizatorem wizyt studyjnych/job-shadowing w szkołach wyższych. Partnerem wspierającym projekt jest Stowarzyszenie Forum Dziekanatów.

Cele szczegółowe:

 1. Rozpoznanie roli i potencjału pracowników administracyjnych w strukturach uczelni, m.in. rzeczywiste funkcjonowanie administracji
  i istniejące bariery, systemy zarządzania, modele komunikacji wewnętrznej i z pracownikami naukowymi.
 2. Zdiagnozowanie potrzeb pracowników administracyjnych w zakresie doskonalenia zawodowego i planowania ścieżki rozwoju (dokonana na podstawie badań z udziałem pracowników administracyjnych i badawczo-dydaktycznych).
 3. Zdiagnozowanie systemów organizacji pracy na różnych poziomach (i pomiędzy różnymi poziomami) administracji oraz zgromadzenie zestawu dobrych praktyk z zakresu zarządzania zespołem administracyjnym w strukturach uczelni.
 4. Opracowanie autorskich programów doskonalenia kompetencji  dla pracowników administracyjnych (w oparciu o przeprowadzone badania).
 5. Przeszkolenie pracowników różnych szczebli administracji w ramach dwóch cykli edukacyjnych przygotowanych i przeprowadzonych
  w oparciu o programy wypracowane w ramach projektu. Na pierwszy cykl składać się będą szkolenia/warsztaty dla administracji
  z zakresu tzw. kompetencji twardych i miękkich, zaś cykl drugi obejmie szkoleniem osoby zajmujących stanowiska kierownicze średniego szczebla (cykl powiązanych szkoleń pn. Akademia Zarządzania).

Długofalowym efektem projektu będzie podniesienie jakości działalności naukowo-badawczej i aktywne włączenie pracowników administracyjnych w realizację polityki doskonałości naukowej uczelni.