Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Ogłoszenia dla studentów

Specjalny nabór do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych - Academia Rerum Socialium

Stypendium w ramach Uczelni Badawczej UMK w wyłaniającym się polu badawczym: Percepcja, Poznanie i Język
Limit miejsc: 1

Wyłaniające się pole badawcze: Percepcja, Poznanie i Język ogłasza rekrutację specjalną na doktoranta w Szkole Doktorskiej Academia Rerum Socialium- stypendystę w wyłaniającym się polu badawczym: Percepcja, Poznanie i Język, którego kierownikiem jest dr Bibianna Bałaj.

Opis tematu badawczego przewidzianego do realizacji
Tytuł: Wyróżnianie i rozumienie wielofunkcyjnych perspektyw poznawczych – poszukiwanie związków między teorią umysłu a mentalnymi rotacjami. Badania z wykorzystaniem eye-trackera.

Projekt badawczy będący jednocześnie projektem doktoratu powinien składać się z dwóch części o charakterze przeglądowym i eksperymentalnym. W pierwsza część powinna zawierać przegląd badań poznawczych uwarunkowań teorii umysłu, wyróżnianie perspektyw wizualnych i kognitywnych, badań dotyczących rotacji mentalnych i współudziału funkcji językowych w rozwoju i funkcjonowaniu teorii umysłu. Druga część projektu powinna zawierać opis eksperymentów, które mają być przeprowadzone, powiązane z przetwarzaniem danych oko-ruchowych w zakresie kontroli poznawczej, operacji wyobrażeniowych oraz językowych uwarunkowań teorii umysłu oraz badań wychwytywania perspektyw w ramach zadań teorii umysłu. Analiza danych powinna uwzględniać m.in.wskaźniki kontroli poznawczej w zadaniu antysakkad, analizę strategii wyobrażeniowych w zadaniu rotacji umysłowej, diagnostykę strategii oko-ruchowych w zadaniach wymagających przyjmowania perspektywy (Level 1 i 2).
Wyniki projektu/doktoratu będą musiały być przedstawione w formie serii publikacji naukowej z IF.

Więcej informacji: ogłoszenie na doktoranta w EF (413 KB)