Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Szkolenie z praw obowiązków studenta

Szkolenie z praw obowiązków studenta

Zapraszamy wszystkich studentów pierwszego roku na szkolenie z Praw i Obowiązków Studenta, które odbędzie się w dniu 20 listopada (poniedziałek) w godzinach 17:30-18:30 na platformie Teams.

Poniżej link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzM1NTEzMDEtOGY0ZC00YjI4LTlkNTYtZjdiNGZiNGU3YWZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%2267307cae-97da-4ba8-81dc-def137f243d1%22%7d

pozostałe wiadomości