KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Oferta pracy

Nazwa jednostkiUniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Instytut Socjologii – ToruńInne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stypendysta/stypendystka

Wymagania:

Kandydat(ka) powinien/powinna:

być studentką/studentem (drugi stopień lub ostatnie dwa lata studiów jednolitych magisterskich) lub doktorantką/doktorantem (studia doktoranckie lub szkoła doktorska);
wykazywać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego;
posiadać ogólną wiedzę z zakresu socjologii;
posiadać wiedzę z zakresu społecznych wymiarów cielesności, płci i seksualności, analizy dyskursu i praktyk społecznych;
posiadać umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office;
posiadać umiejętność obsługi programu Citavi oraz programu do analizy danych jakościowych (np. AtlasTI/MaxQDA);
dysponować doświadczeniem w zbieraniu i analizowaniu danych jakościowych oraz dokonywaniu krytycznego przeglądu literatury naukowej;
wykazywać się bardzo dobrą organizacją pracy, rzetelnością, terminowością;
wykazywać znajomość zasad i umiejętności archiwizowania zgromadzonych danych;
mile widziane doświadczenie w projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
z uwagi na potrzebę intensywnego zaangażowania w projekt wymagana jest dyspozycyjność kandydata(ki) oraz gotowość do obywania podróży;

Opis zadań:

Stypendysta(ka) będzie wykonywać w uzgodnieniu z kierownikiem projektu następujące zadania badawcze:

przegląd i opracowanie (za pomocą programu Citavi) literatury, w tym anglojęzycznej dotyczącej szeroko rozumianych męskich praktyk związanych z ciałem;
pozyskanie i opracowanie/uporządkowanie istniejących danych statystycznych od podmiotów statystyki publicznej oraz innych instytucji;
analiza dyskursu (dominujących przekazów kulturowych) dotyczących praktyk polskich mężczyzn odnoszących się do ciała od lat 50. XX wieku po lata 20. XXI wieku (z uwzględnieniem transformacji ustrojowej, rozwoju technologii oraz przemian społeczno-obyczajowych związanych z kształtowaniem się społeczeństwa konsumpcyjnego) (pisemne opracowanie/raport);
współpraca z kierownikiem projektu w analizowaniu przejawów oddziaływania męskich praktyk związanych z ciałem na zmianę społeczną, np. w zakresie wzorów pełnienia ról społecznych, relacji, nadawania sensu temu co się robi (także w obszarach niezwiązanych z ciałem), relacji władzy, postrzegania męskości, stylów życia;
współpraca z kierownikiem projektu w analizowaniu jak oddziałują na siebie praktyki polskich mężczyzn związane z ciałem i dyskurs (w różnych momentach badanego przedziału czasowego);
współpraca z kierownikiem projektu w opracowywaniu pokoleniowego modelu codziennych męskich praktyk kulturowych odnoszących się do ciała;
aktywny udział w spotkaniach projektowych;

Typ konkursu NCN: SONATA – HS
Termin składania ofert: 21 marca 2021, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium w projekcie wynosi 2100 PLN miesięcznie.
Okres finansowania stypendium w ramach projektu wynosi 10 miesięcy i rozpocznie się po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy stypendialnej.

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są proszone o przesłanie wymaganych dokumentów drogą mailową na adres kierownika projektu: wojtewicz@umk.pl

Rozstrzygnięcie zostanie dokonane przez specjalną trzyosobową komisję z kierownikiem projektu jako przewodniczącym na podstawie nadesłanych zgłoszeń. Stypendium otrzyma kandydat(ka) z największą liczbą punktów. O wynikach rekrutacji kandydaci i kandydatki zostaną poinformowani/e drogą mailową. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
Komisja zastrzega sobie prawo spotkania z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Wymagane dokumenty:

potwierdzenie bycia doktorantką/doktorantem lub studentem/studentką
oświadczenie o stopniu znajomości języka angielskiego z uzasadnieniem,
profesjonalne CV kandydata/kandydatki, zawierające m.in.:
szczegółowe dane teleadresowe do kontaktu, w tym: adres e-mail i nr telefonu,
przebieg dotychczasowej edukacji i zatrudnienia,
wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowo-badawczych, w tym w szczególności: udział w projektach badawczych (ze szczegółowym opisem wykonywanych zadań), udział w przygotowywaniu wniosków badawczych (z opisem wykonywanych zadań), publikacje naukowe (również te przyjęte do druku), wyjazdy studyjne, współpracę międzynarodową, wystąpienia na konferencjach naukowych, stypendia, nagrody i inne wyróżnienia naukowe,
list motywacyjny

Mile widziany jest również: list popierający napisany przez pracownika naukowego, z którym doktorant(ka)/student(ka) do tej pory współpracował(a). Komisja konkursowa będzie miała prawo skontaktować się z autorem/autorką takiego listu w celu uzyskania dalszych informacji co do osoby kandydata/kandydatki.

Rekrutacja będzie się odbywać na podstawie regulaminu NCN: REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH NCN W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI, będącego załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 roku.

Komisja stypendialna ocenia dotychczasowy dorobek naukowy kandydata, jego osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym, w skali punktowej zgodnie z pkt. 12 w/w regulaminu.


Termin rozstrzygnięcia: do 15 marca 2021 r.

Data dodania ogłoszenia: 2021-02-23 16:02:21

pozostałe wiadomości