KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Wybrano 2 nowe wyłaniające się pola badawcze na WFiNS

obrazek:

W ramach konkursu Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej wybrano cztery nowe wyłaniające się pola badawcze (Emerging Fields) - w tym dwa w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce. 

Konkurs skierowany był do pracowników UMK, którzy w okresie ostatnich 5 lat wykazywali się znaczącą, udokumentowaną aktywnością naukową, aktywnością na polu pozyskiwania funduszy na badania naukowe i rozwoju kadr oraz aktywnością w zakresie zwiększania umiędzynarodowienia UMK. Wśród zgłaszanych zespołów (do 30 osób) mogły znajdować się zespoły już istniejące (w jednej lub więcej niż jednej jednostce UMK) lub całkowicie nowe zespoły, których pracownicy planują ścisłą współpracę naukową (w tym interdyscyplinarne, niezależnie od struktury organizacyjnej uniwersytetu).

Ocenę merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały trzy rady naukowe dziedzin nauki powołane przez JM Rektora UMK prof. dr hab. Andrzeja Tretyna. Składy Rad Dziedzinowych można zobaczyć na stronie Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych oraz dyskusji panelowej w dniu 10 lutego 2020 r., która odbyła się na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK, sporządzona została lista laureatów konkursu na nowe, wyłaniające się pola badawcze:

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce:

  1. dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych (lider zespołu „Old and New Institutions in the Modern World – Changes and Challenges in a Multidisciplinary Perspective”);
  2. dr Bibianna Bałaj z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych (lider zespołu „Perception, Cognition & Language (PC&L)”).

 

W związku ze zgłoszonym konfliktem interesów, członkowie rady NZ: prof. dr hab. Alina Borkowska, dr hab. Maciej Bieliński, dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK, prof. UMK, dr hab. Mariusz Skowroński, prof. UMK oraz członkowie rady HS: dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK i dr Adrian Wójcik zostali wyłączeni z rady oceniającej wnioski w konkursie oraz nie brali udziału w dyskusjach panelowych.

pozostałe wiadomości