Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

IV edycja (2023)

Szanowni Państwo,

Ogłaszam I nabór na staże studenckie dla studentów Medioznawstwa i Kognitywistyki oraz Socjologii  w ramach IV edycji (rok 2023) realizowane w ramach projektu pn.: Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni – Zadanie 9, na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych.

Podstawą ubiegania się o staż jest złożenie  w Dziekanacie Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych (pokój 108) kompletu niżej wymienionych dokumentów:

1. wniosek o przyjęcie na staż (wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu staży);
2. zaświadczenie o średniej ocen za ostatni zaliczony rok studiów (uzyskane w odpowiednim dziekanacie — może być skan);
3. CV + wykaz dodatkowej aktywności naukowej i organizacyjnej w trakcie studiów;
4. informacja o dotychczasowym doświadczeniu zawodowym;
5. dla osób niepełnosprawnych – kopia zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym na adres Dziekanatu WFiNS UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a/pok. 108, 87-100 Toruń

 

Dokumenty, które wpłyną po terminie wskazanym wyżej oraz dokumenty niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwaga: W 2022/2023 r.a. wziąć udział w stażach mogą studenci wszystkich roczników.