KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Procedura dyplomowania zgodnie z Zarządzeniem nr 105 Rektora UMK z dnia 6.06.2022 r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO  (Procedura obron zgodnie z Zarządzeniem nr 105 Rektora UMK z dnia 6.06.2022 (316 KB))

 1. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu zawodowego następuje na wniosek studenta złożony w terminie minimum 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
 2. Student składa wniosek w USOSweb o następującej treści: „Wnoszę o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego. Pracę dyplomową pod tytułem „ ….” przygotowałem/ałam pod kierunkiem ……………………”,

  We wniosku student wpisuje tytuł pracy dyplomowej, imię i nazwisko promotora, załącza skan podpisanego przez promotora oświadczenia.

  Wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 (ZR.105.2022 – załacznik nr 1(2) (354 KB), ZR.105.2022 – załacznik nr 1(2)-skonwertowany (13 KB)) do zarządzenia.

 3. Dziekan rozpatruje wniosek studenta w USOSadm.
 4. Dziekan, w porozumieniu z promotorem wskazuje przewodniczącego komisji.
 5. Pracownik dziekanatu wprowadza do USOSadm tytuł pracy, dane recenzenta i termin egzaminu
 6. Student – po wprowadzeniu przez pracownika dziekanatu danych pracy dyplomowej:

a) składa w APD elektronicznie oświadczenia następującej treści:

–  „Świadomy odpowiedzialności prawnej, oświadczam, że niniejsza praca została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.”,

– „Oświadczam, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.”;

b) wprowadza do APD:

 1. Promotor sprawdza poprawność i kompletność danych dotyczących pracy dyplomowej wprowadzonych przez studenta do APD i sprawdza pracę w JSA.
 2. Jeżeli w ocenie promotora praca nie budzi wątpliwości co do jej oryginalności promotor:

a) akceptuje w APD raport z badania antyplagiatowego;

b) składa w APD oświadczenie następującej treści:

„Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem. Znam wynik raportu z badania antyplagiatowego przeprowadzonego w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i stwierdzam, że praca spełnia warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego”;

c) wystawia ocenę z seminarium lub innych zajęć, w ramach których przygotowana została praca;

d) kieruje pracę do recenzji

 1. Pracownik dziekanatu sprawdza czy student uzyskał zaliczenia, zdał egzaminy i zaliczył obowiązkowe praktyki przewidziane w programie studiów, wylicza w USOSadm średnią ocen ze studiów.
 2. Promotor i recenzent, nie później niż trzy dni przed terminem egzaminu dyplomowego, sporządzają i zatwierdzają recenzję w APD. Zatwierdzenie recenzji jest równoznaczne z jej elektronicznym podpisem.
 3. Jeżeli student uzyskał zaliczenia, zdał egzaminy i zaliczył obowiązkowe praktyki przewidziane w programie studiów oraz uzyskał pozytywną ocenę z pracy dyplomowej, dziekan dopuszcza studenta do egzaminu dyplomowego.
 4. Przewodniczący komisji sporządza w APD protokół z egzaminu dyplomowego. Członkowie komisji niezwłocznie zatwierdzają protokół w APD. Podpisy członków komisji zastępuje się ich uwierzytelnieniem w APD.