KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Procedura obron zdalnych – informacje dla studentów i promotorów [aktualizacja]

Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w zakresie przeprowadzania i dokumentowania egzaminu w formie zdalnej (zgodnie z Zarządzeniem Nr 94 Rektora UMK z dnia 4.05.2020 r. , Zarządzeniem Nr 125 Rektora UMK z 4 czerwca 2020 oraz Zarządzeniem NR 209 Rektora UMK z dnia 01.10.2020r.

Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego wszczyna się na wniosek złożony przez studenta, za pośrednictwem promotora. Do wniosku student dołącza oświadczenie, że praca została napisana samodzielnie oraz zgodę na udostępnienie pracy dla potrzeb działalności dydaktycznej i naukowej (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do ZR nr 209).

Student i Promotor przed złożeniem wniosku powinni zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie zdalnej (załącznik nr 2 do ZR nr 209 (194 KB)).

Warunkiem wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego (magistra lub licencjata) jest zrealizowanie programu studiów, uzyskanie odpowiedniej liczby pkt. ECTS oraz wpisanie przez prowadzących wszystkich ocen w systemie USOS.

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania student składa do dziekana wydziału, za pośrednictwem promotora minimum 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
 2. Student wypełnia część A wniosku o wszczęcie postępowania (zał. nr 1 ZR nr 209) wpisując tytuł pracy w języku polskim i angielskim następnie podpisany skan dokumentu wysyła do promotora.
 3. Promotor opiniuje wniosek studenta, wypełnia część B wniosku proponując recenzenta i termin egzaminu dyplomowego oraz zatwierdzając tłumaczenie tytułu pracy na j. angielski a następnie przesyła skan wniosku do dziekanatu.
 4. W przypadku kiedy promotor stwierdza, że tytuł pracy w języku angielskim wymaga weryfikacji, student składa wniosek o potwierdzenie poprawności tłumaczenia (zał. nr 3 ZR nr 94), skan wniosku wysyła do zespołu ds. weryfikacji tłumaczeń na adres spnjo@umk.pl. Wniosek po zatwierdzeniu student przesyła do dziekanatu.

UWAGA! Rozpatrzeniu podlegają jedynie kompletnie wypełnione wnioski (pracownik dziekanatu nie ma możliwości dopisywania brakujących danych na wniosku).

 1. Pracownik dziekanatu przekazuje wniosek o wszczęcie procedury wraz z wydrukiem karty okresowych osiągnięć oraz ewentualnym potwierdzeniem poprawności tłumaczenia tytułu pracy dyplomowej do zatwierdzenia Dziekanowi.
 2. Student przesyła do dziekanatu skan podstawowego katalogu osiągnięć (zał. nr 7 ZR nr 126)
 3. Na podstawie zatwierdzonego przez Dziekana wniosku pracownik dziekanatu wprowadza dane do systemu USOS i uruchamia proces archiwizacji pracy dyplomowej w APD oraz kartę obiegową.

Niezwłocznie po uruchomieniu w systemie procesu archiwizacji student wprowadza  do systemu USOS w zakładce Archiwum Prac Dyplomowych (APD) następujące dane:

 1. Po zatwierdzeniu przez promotora danych w APD student dostarcza do dziekanatu (pocztą lub osobiście)  egzemplarze pracy dyplomowej wydrukowany z systemu APD dla promotora lub recenzenta jeśli promotor o takie egzemplarze wnioskował.
 1. Promotor po zatwierdzeniu danych w APD sprawdza pracę w systemie antyplagiatowym JSA.
 2. Po zatwierdzeniu pracy przez promotora w APD, promotor i recenzent sporządzają recenzje najpóźniej 3 dni przed obroną i dostarczają je, do dziekanatu, w wersji papierowej, najpóźniej w dniu obrony.
 3. Promotor razem z recenzją dostarcza do dziekanatu podpisany raport z badania antyplagiatowego JSA wraz z wnioskami i zalecaniami.
 4. Dziekan w porozumieniu z promotorem wskazuje przewodniczącego komisji. Funkcję przewodniczącego może pełnić dziekan, prodziekan, bądź inny pracownik wydziału co najmniej ze stopniem doktora.
 5. Przewodniczący komisji odbiera z dziekanatu protokół.
 6. Następuje przeprowadzenie egzaminu w formie zdalnej.
 7. Przewodniczący komisji wypełnia protokół, a na drugiej stronie protokołu opisuje przebieg egzaminu. Członkowie komisji podpisują protokół.
 8. Przewodniczący, niezwłocznie po zakończeniu egzaminu, dostarcza do dziekanatu protokół.

Pliki edytowalne: