Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Staff members

prof. dr hab. Piotr Błajet
Professor

room no: G1 07
tel.: +48 56 611 43 74
e-mail: pblajet@umk.pl
ORCID: 0000-0001-8101-0494

Interest:
Health Education. Sports Pedagogy, Body Pedagogy, Integral Education, Postconventional Education

Office Hours:
poniedziałek 9-10
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDM4ZjQ4MTUtNDBmMC00MzdiLThmYzUtMGMzMmVjYmFhMjRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%225a9262f8-cddd-4a72-8caf-edd5410e1fcd%22%7d

Możliwe konsultacje innych terminach po uprzednim umówieniu poprzez e-mail: pblajet@umk.pl


See profile in Research Portal